Carregant...
 

Llei 13/2006, del 27 d’octubre, de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció internaAtès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 d’octubre del 2006 ha aprovat la següent:

Llei 13/2006, del 27 d’octubre, de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna

Exposició de motius

Després de més d’un any de l’aprovació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna, s’ha considerat oportú i necessari introduir-hi una sèrie de modificacions. Aquestes modificacions, principalment d’àmbit tècnic, tenen l’objectiu, per una banda, de corregir alguna ineficiència detectada del model tributari previst inicialment i, per altra banda, d’agilitar i de facilitar la gestió pels obligats tributaris en relació amb aquest tribut. De les modificacions més significatives introduïdes en destaquen les següents:

En primer lloc, es modifica el model de liquidació de l’impost en relació amb els seus pagaments a compte. Així, amb l’objectiu de facilitar la gestió de la liquidació de l’impost, es preveu que els obligats tributaris únicament liquidin un pagament a compte i una regularització anyal, en lloc dels dos pagaments a compte, un per cada semestre, i la regularització, previstos inicialment. A més, la base per realitzar aquest pagament a compte es calcularà a partir de les dades del mateix període, fet que permet ajustar més la liquidació a l’activitat real de l’empresari o professional. Com a conseqüència d’aquest canvi, se suprimeixen la disposició addicional primera i la disposició transitòria primera.

També es modifica la disposició addicional segona, i s’estableix que a totes les primeres transmissions de béns immobles realitzades en el marc de promocions immobiliàries s’hi aplica el tipus reduït de l’1%, tant si estan exemptes de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries com si no ho estan.

Finalment, s’introdueixen tres modificacions en relació amb les variables de les activitats que s’utilitzen en el règim de determinació objectiva de la quota de liquidació. En el cas de la variable “personal ocupat”, s’estableix que les persones amb discapacitat, d’acord amb els criteris previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les seves normes de desplegament, no computin en el càlcul d’aquesta variable. Pel que fa a la variable “superfície”, se suprimeix la ponderació establerta pels índexs de localització determinats per cada comú, a efectes de simplificar la gestió d’aquesta variable. I finalment, se suprimeix la variable “superfície del forn” atès que no s’utilitza en cap mòdul de les activitats.

Aquesta Llei consta de 13 articles cadascun dels quals modifica un article o una disposició de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la producció interna, i d’una disposició final.
Article 1

L’article 11, Tipus de gravamen, queda redactat de la manera següent:

“Són aplicables a aquest impost els tipus de gravamen definits en la Llei de l’impost de mercaderies indirecte vigent següents:

a) Un tipus del 0% aplicable al lliurament dels béns produïts o elaborats que es relacionen en l’annex 1 de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte.
b) Un tipus reduït de l’1%, aplicable al lliurament dels béns produïts o elaborats que es relacionen en l’annex 2 de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte.
c) Un tipus normal del 4%, aplicable al lliurament dels béns produïts o elaborats que es relacionen en l’annex 3 de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte, i a tots els productes no relacionats en els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte.
d) Un tipus incrementat del 7%, aplicable al lliurament dels béns produïts o elaborats que es relacionen en l’annex 4 de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte.
e) Un tipus especial del 12%, aplicable al lliurament dels béns produïts o elaborats que es relacionen en l’annex 5 de la Llei de l’impost de mercaderies indirecte.”

Article 2

L’apartat 3 de l’article 14, Trasllat de l’impost, queda redactat de la manera següent:

“No obstant el que s’estableix en l’apartat anterior, en cas que ho sol·liciti algun empresari o professional establert a Andorra, l’obligat tributari d’aquest impost ha de consignar-lo de forma separada en la factura o el document equivalent, en la forma que s’estableixi reglamentàriament.”
Article 3

L’apartat 1 de l’article 15, Devolucions per motiu d’exportació, queda redactat de la manera següent:

“Els empresaris o professionals acollits al règim de determinació objectiva de la quota de liquidació, previst en l’article 18, que efectuïn exportacions definitives dels béns produïts o elaborats en l’àmbit territorial de l’impost per ells mateixos, tenen dret a la devolució parcial de la quota de liquidació d’aquest impost, per la part corresponent als béns efectivament exportats, en la proporció del valor anual d’exportacions definitives respecte al total d’operacions anuals realitzades.”
Article 4

1. El primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 18, Determinació de la quota de liquidació pel sistema de determinació objectiva, queda redactat de la manera següent:

“En cas d’inici d’una nova activitat empresarial o professional, excepte pel que fa a les activitats de promoció immobiliària i a les activitats subjectes a la variable quilograms de tabac brut importat, l’obligat tributari es beneficia de les bonificacions següents respecte a la quota de liquidació calculada segons el que estableix aquest capítol.”

2. L’apartat 5 de l’article 18, Determinació de la quota de liquidació pel sistema de determinació objectiva, queda redactat de la manera següent:

“Les magnituds de les variables utilitzades, excepte pel que fa a les activitats de promoció immobiliària i a les activitats subjectes a la variable quilograms de tabac brut importat, es determinen segons les condicions existents el primer dia del primer període de liquidació. Quan amb posterioritat es produeixi una variació superior al 20% en les magnituds de les variables declarades, l’obligat tributari ha de comunicar aquest canvi al ministeri encarregat de les finances per tal que la determinació de la quota de liquidació, a partir del moment en què tingui lloc aquesta variació, es calculi d’acord amb les noves magnituds.”

3. L’apartat 9 de l’article 18, Determinació de la quota de liquidació pel sistema de determinació objectiva, queda redactat de la manera següent:

“En cas d’inici o de finalització d’activitats en una data diferent de l’1 de gener o del 31 de desembre respectivament, el càlcul de la quota de liquidació s’efectua prorratejant les variables existents en el moment d’inici o finalització de l’activitat, en funció de la durada del període de l’any en què hi hagut activitat. Aquest prorrateig no s’aplica a les variables superfície, en el cas d’activitats de promoció immobiliària, i quilograms de tabac brut importat.”
Article 5

L’apartat 2 de l’article 19, Règim alternatiu de determinació directa de la quota de liquidació, queda redactat de la manera següent:

“La quota de liquidació és la que resulti de sumar les quotes tributàries repercutides en el període de liquidació, un cop deduïdes les quotes tributàries suportades en les adquisicions de béns i serveis necessaris o afectes al desenvolupament de l’activitat.

Les quotes tributàries suportades corresponen als imports dels impostos estatals indirectes suportats que s’acreditin per l’adquisició de béns i serveis corrents i per l’adquisició de béns d’inversió.

A aquests efectes són béns d’inversió aquells la vida útil dels quals sigui superior a un any, considerant una vida útil de 15 anys per a béns immobles, 10 anys per a instal·lacions, 3 anys per a material informàtic i 5 anys per a la resta d’actius materials.

A l’efecte de calcular la quota de liquidació pel sistema de determinació directa, l’import que s’ha de deduir en concepte de quotes tributàries suportades en les adquisicions de béns d’inversió es calcula, per cada any de vida útil, dividint les quotes dels impostos estatals indirectes suportats en l’adquisició d’aquests béns pel nombre d’anys de la seva vida útil.”
Article 6

1. La lletra c) de l’apartat 1 de l’article 20, Obligacions formals per acollir-se al règim alternatiu de determinació directa, queda redactada de la manera següent:

“Dipositar al ministeri encarregat de les finances les declaracions tributàries amb un informe original d’auditoria externa relatiu a la conciliació dels imports de les operacions realitzades amb els imports consignats en les declaracions.

En el marc dels treballs d’auditoria realitzats d’acord amb el paràgraf anterior, els auditors externs són responsables de l’opinió emesa en el seu informe.

Reglamentàriament es determinen els supòsits en què els obligats tributaris queden dispensats de presentar l’informe d’auditoria.”

2. L’apartat 3 de l’article 20, Obligacions formals per acollir-se al règim alternatiu de determinació directa, queda redactat de la manera següent:

“Els obligats tributaris acollits a aquesta modalitat han d’efectuar un pagament a compte de la quota de liquidació de l’impost al mateix efecte que per al règim general de determinació objectiva, segons el que estableix l’article 22.”

3. L’apartat 4 de l’article 20, Obligacions formals per acollir-se al règim alternatiu de determinació directa, queda redactat de la manera següent:

“Els obligats tributaris acollits a aquesta modalitat han de declarar la informació relativa a la determinació de la quota de liquidació i liquidar l’impost, en els terminis que reglamentàriament es determinin.”
Article 7

1. Es modifica el títol de l’article 22, Pagaments a compte de l’impost, que esdevé “Liquidació de l’impost”.

2. L’article 22, Pagaments a compte de l’impost, queda redactat de la manera següent:

“1. Els obligats tributaris han d’ingressar un pagament a compte de la quota de liquidació de l’impost, corresponent al primer semestre de cada any, en la forma i el termini que es determinin reglamentàriament. La quantitat que s’ha d’ingressar a compte es determina com segueix:

a) Per a les activitats subjectes al sistema de determinació objectiva de la quota de liquidació és la resultant d’aplicar el percentatge del 50% sobre l’import de la quota de liquidació calculada a partir del valor de les variables declarades per l’obligat tributari fins a l’acabament del primer semestre natural del període de liquidació.


No obstant el previst en l’apartat anterior, i per a les activitats subjectes a la variable superfície, en el cas d’activitats de promoció immobiliària, o de la variable quilograms de tabac brut importat, és la resultant de multiplicar el valor de la variable que correspon al període del primer semestre natural per la seva quota corresponent.

b) Per a les activitats subjectes al sistema de determinació directa de la quota de liquidació, és la resultant de calcular la diferència entre les quotes tributàries repercutides i les quotes tributàries suportades en les adquisicions de béns i serveis necessaris o afectes al desenvolupament de l’activitat, durant el primer semestre del període de liquidació.


2. El pagament a compte es dedueix de la quota de liquidació.

En el cas que el pagament a compte sigui inferior a la quota de liquidació, la diferència s’ha d’ingressar a l’Administració, en la forma i el termini que es determinin reglamentàriament.

En el cas que el pagament a compte sigui superior a la quota de liquidació, el ministeri encarregat de les finances ha de retornar d’ofici la diferència, en la forma i el termini que es determinin reglamentàriament.”
Article 8

La disposició addicional primera queda sense contingut.
Article 9

La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:

“A les primeres transmissions de béns immobles realitzades en el marc de les activitats empresarials se’ls aplica un tipus reduït de l’1%.”
Article 10

La disposició transitòria primera queda sense contingut.
Article 11

L’apartat ii) de la lletra a), Personal ocupat, de l’annex 1, queda redactat de la manera següent:

“Menors de 18 anys i persones amb discapacitat: les persones de menys de 18 anys i les persones amb discapacitat que presenten un grau de menyscabament igual o superior al 33% segons la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i normes de desplegament no computen.”
Article 12

L’apartat i) de la lletra b), Superfície, de l’annex 1, queda redactat de la manera següent:

“Excepte per a les activitats de promoció immobiliària (codis 70.11.1 i 70.11.2), la superfície es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d’explotació.

La superfície d’explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l’activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les seves plantes. Tanmateix, només es pot prendre en compte com a superfície d’explotació el 40% de la superfície en els casos següents:

- Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe, i, en general, a qualsevol aspecte de l’activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d’aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc.
- Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus.
- Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l’activitat desenvolupada a títol principal no sigui d’aparcaments.”

Article 13

La lletra c) Superfície del forn, de l’annex 1 queda sense contingut.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el primer dia del mes de gener de l’any 2007.


Casa de la Vall, 27 d’octubre del 2006

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Jacques Chirac
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Aprovat per:


Inclou modificacions de:

  • No hi ha resultats per a la cerca.
  • No hi ha resultats per a la cerca.
Derogat per:

  • No hi ha resultats per a la cerca.


Portal Jurídic del Principat d’Andorra