Carregant...
 

Llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de juny del 2008 ha aprovat la següent:

llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993

Exposició de motius

La Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, aprovada el 1993, ha estat motiu de modificació en diferents ocasions, la darrera el 22 de novembre del 2007. Aquesta última modificació ha suposat l’aprovació del text refós de la Llei, integrant totes les modificacions aportades des del moment en què va ser adoptada el 1993. Per aquest motiu, la nova modificació que ara s’acorda es fa en base al text refós aprovat el mes de novembre passat, actualment en vigor.

En l’actual Llei es modifica el redactat de l’article 62, que estableix per a les eleccions comunals un mecanisme d’assignació dels consellers que integren el consell de comú, basat tant en l’atribució automàtica a la llista més votada de la meitat dels consellers de comú, com en la distribució proporcional de la meitat restant de consellers entre totes les candidatures, inclosa la més votada. Tot i que es considera vàlid aquest plantejament fonamental que regeix l’esmentat precepte, es creu convenient aportar certs aclariments per fer més precís el redactat del mateix i, en conseqüència, s’estableixen aquestes modificacions en un únic article.
Article únic

Es modifica l’article 62 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993, que queda redactat en els termes següents:

Article 62
Atribució dels escons

1. Efectuada l’elecció, correspondrà directament a la candidatura més votada en cada parròquia la meitat del nombre total de consellers que integrin el consell de comú, sigui quina sigui la diferència en vots amb la resta de candidatures. L’altra meitat del nombre total de consellers s’ha de distribuir proporcionalment entre totes les candidatures, inclosa la més votada, per aplicació del sistema descrit en l’article 58, adequant-lo al nombre de consellers a repartir proporcionalment.

2. En cas d’empat com a llista més votada entre dues o més candidatures, correspondrà a cadascuna d’aquestes una part igual de la meitat del nombre total de consellers. Si no fos possible una distribució exacta, l’escó o els escons sobrants han de ser acumulats al nombre de consellers a repartir proporcionalment.

Disposició final

aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 12 de juny del 2008

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Nicolas Sarkozy
President de la República Francesa
Copríncep d’Andorra
Joan Enric Vives Sicília
Bisbe d’Urgell
Copríncep d’Andorra

Aprovat per:


Inclou modificacions de:

  • No hi ha resultats per a la cerca.
  • No hi ha resultats per a la cerca.


Portal Jurídic del Principat d’Andorra