Carregant...
 

Decret 246/2022, del 8 de juny del 2022Decret 246/2022, del 8-6-2022, d’aprovació del Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra.

Exposició de motius

L’Auditori Nacional d’Andorra, que depèn del Ministeri de Cultura i Esports i és gestionat per l’Àrea d’Acció Cultural (en endavant, l’Auditori), és un espai de referència dins el món musical andorrà que compta amb més de 30 anys d’història.

L’any 2012, el Govern va aprovar un Reglament d’ús que ha estat vigent fins a l’actualitat; posteriorment, durant els anys 2020 i 2021, s’hi van realitzar unes obres de millora d’infraestructures i de dotació de nous equipaments tècnics que han comportat un augment considerable de la demanda d’utilització.

Amb el pas dels anys, el Reglament aprovat ha esdevingut incomplet per a la bona conservació d’un recinte tan emblemàtic. Tot i que és voluntat del Ministeri encarregat de la Cultura posar l’Auditori Nacional a la disposició del màxim nombre d’organismes, entitats i persones perquè continuï sent un espai viu, proper i accessible, els elevats costos de manteniment que ocasionen les repetides cessions han propiciat que el Govern consideri necessari revisar i actualitzar les condicions d’utilització per tal que els usuaris continuïn gaudint d’un servei de qualitat, i la gestió de l’Auditori sigui sostenible i respongui millor a les necessitats i les demandes d’utilització.

Per aquest motiu, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, el Govern, en la sessió del dia 8 de juny del 2022, aprova el següent

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra

Article 1. Objectiu de l’Auditori

L’Auditori Nacional d’Andorra és un espai cultural que depèn del Govern i té com a objectiu principal oferir a la població andorrana la dinamització de la vida cultural i ser un centre de promoció de la música. És també la seu de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra i de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra.

L’audició musical és la part essencial de la seva utilització, tot i que s’hi poden desenvolupar altres tipus d’actes de l’àmbit cultural o social.
Article 2. Espais i serveis

L’Auditori té una capacitat per a 490 persones, està adaptat i equipat per assegurar l’accessibilitat, i disposa dels espais següents: taquilla, recepció, guarda-roba, sala d’audicions, Foyer (concebut com a espai polivalent), camerinos i lavabos.
Article 3. Horari

L’horari d’obertura i tancament es fixa per a cada acte d’acord amb l’entitat organitzadora.
Article 4. Normes generals

Són considerats actes amb prioritat els que emanen directament del Ministeri encarregat de la Cultura. Pel que fa a la resta, s’estableix un ordre de preferència en funció de l’organitzador/a i de l’interès cultural o social de l’acte.
Article 5. Preferència d’utilització

Per millorar la gestió a l’hora d’utilitzar l’Auditori Nacional, s’estableix l’ordre de preferència següent:

Activitats organitzades per l’Auditori Nacional d’Andorra (Ministeri encarregat de la Cultura)
Activitats organitzades per altres ministeris (excepte els centres d’ensenyament)
Activitats organitzades pels comuns
Activitats organitzades per altres entitats públiques
Activitats organitzades per associacions o fundacions culturals
Activitats organitzades per persones físiques o jurídiques
Activitats organitzades pels centres d’ensenyament


Aquest ordre de preferència s’aplica només en cas que dos entitats sol·licitin la mateixa data per dur a terme un acte.
Article 6. Formalització de sol·licituds

La demanda d’ús s’ha de formalitzar al Servei de Tràmits del Govern o dels comuns, on es pot recollir el formulari de sol·licitud d’utilització de l’Auditori Nacional (també està disponible a la web www.tramits.ad), un mínim de 90 dies, a comptar de la data d’entrada al Servei de Tràmits, abans del dia sol·licitat per a l’activitat.

Les sol·licituds es responen en un termini no superior a una setmana i les resolucions s’han de recollir al mateix Servei de Tràmits.

L’Auditori denegarà les sol·licituds que no especifiquin el contingut de l’activitat que es vol dur a terme; quan les dades de l’entitat organitzadora siguin incompletes; quan l’activitat que s’hi vulgui dur a terme no sigui compatible amb l’espai; quan la sol·licitud no s’hagi presentat en els terminis establerts o quan presentin algun altre defecte de forma.
Article 7. Preus públics

Una vegada es comuniqui la resolució de la sol·licitud d’utilització de l’Auditori Nacional, l’entitat sol·licitant ha d’abonar l’import del lloguer de l’Auditori amb un mínim de trenta dies d’antelació a la realització de l’acte. Si aquest pagament no es fa efectiu dins d’aquest termini, la resolució de la sol·licitud d’ús de l’Auditori quedarà sense efecte.

S’estableixen diverses tarifes en funció del dia escollit i del temps d’ocupació de l’espai. Aquestes tarifes s’actualitzen cada any.

Laborable
Cap de setmana
Festiu
Lloguer per dia (de 9 a 1 h) T37 (483,44 €) T43 (724,63 €) T46 (1.000 €)
Lloguer mig dia / matí (de 9 a 14 h) T26 (144,71 €) T31 (246,55 €) T38 (523,11€)
Lloguer mig dia / tarda (de 15 a 20 h) T31 (246,55€) T34 (362,32 €) T41 (644,23€)
Lloguer mig dia / nit (de 20 a 1 h) T33 (320,51€) T38 (523,11 €) T43 (724,63€)
Preu hora extra T15 (56,82 €) T17 (72,90 €) T21 (105,05 €)
Tarifa gratuïta 0 € 0 € 0 €

En el supòsit de l’incompliment injustificat dels horaris acordats per a la realització dels assaigs o el muntatge, s’aplicarà un recàrrec sobre la base del preu per hora d’utilització de l’Auditori que es deduirà de la garantia.

Les tarifes de lloguer inclouen la utilització de la sala i els espais annexos; l’ús de la maquinària, les instal·lacions i els equipaments de què disposa actualment l’Auditori; el consum elèctric i de carburant; la gestió i el control dels serveis de contractació obligatoris, i l’ús de la taquilla de venda d’entrades. L’ús del servei de venda informatitzada d’entrades serà objecte d’un contracte entre l’empresa proveïdora i l’entitat organitzadora.

Els serveis de contractació obligatòria (personal de sala, personal de taquilla, serveis tècnics, neteja i personal auxiliar), així com les hores extraordinàries del personal del Ministeri de Cultura adscrit a l’Auditori, queden exclosos de la tarifes de lloguer i són a càrrec de l’organitzador/a. Els serveis de contractació obligatòria poden variar i adaptar-se en funció de les necessitats de cada acte.
Article 8. Ús i conservació de l’Auditori Nacional

L’entitat que organitza l’esdeveniment a l’Auditori Nacional es responsabilitza d’assegurar en tot moment l’ús adequat de les instal·lacions així com la seva conservació. L’organitzador/a ha de deixar lliure la instal·lació i ha de retornar els béns, tan mobles com immobles, en el mateix estat de conservació i funcionament en què els ha rebut. En cas d’ocasionar qualsevol tipus de desperfecte imputable a un mal ús o negligència per part de l’entitat organitzadora i/o els seus col·laboradors (proveïdors, equips artístics, equips tècnics), l’entitat organitzadora serà responsable de reparar o substituir el bé i/o l’equipament malmès.
Article 9. Reduccions

En funció de la natura de l’acte o de l’entitat organitzadora s’aplica el barem següent:

Activitats gratuïtes organitzades pels comuns i altres entitats públiques, 25% de reducció.
Activitats organitzades per associacions o fundacions culturals, 50% de reducció.
Activitats organitzades per persones físiques o jurídiques, tarifa plena.
Activitats organitzades pels centres d’ensenyament, 50% de reducció.
Activitats i iniciatives organitzades per agrupacions i associacions de joves, 100% de reducció.
Actes en què la recaptació es destini íntegrament a causes benèfiques, 100% de reducció.


Les reduccions s’apliquen sobre el preu públic corresponent.
Article 10. Exempcions

Excepcionalment, i després d’avaluar la demanda, el Ministeri de Cultura pot cedir gratuïtament les instal·lacions o aplicar una reducció del preu de lloguer. En aquest supòsit, l’organitzador/a ha d’adjuntar, en el moment de formalitzar la sol·licitud d’utilització de l’Auditori, una carta exposant i justificant els motius de la demanda.
Article 11. Temporització

Les autoritzacions d’utilització de l’Auditori són exclusivament per dur a terme l’activitat per a la qual s’atorguen, i expiren quan finalitza l’activitat. S’entén que el període per dur a terme l’activitat comprèn el dia de l’activitat i el previ, destinat a muntatge i assaig general si s’escau. Qualsevol canvi o modificació dels horaris o dels dies acordats s’ha de comunicar per carta a l’Àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura, que resol si aquesta modificació és possible o no. El Govern té en tot moment la facultat d’anul·lar el permís sol·licitat.
Article 12. Publicitat

En cas que el Govern, a través del Ministeri encarregat de la Cultura, col·labori amb l’organitzador/a, aquest últim ha de fer constar o mencionar en tots els suports o mitjans emprats per a la difusió de l’acte, el logotip del Govern d’Andorra i de l’Auditori Nacional d’Andorra com a col·laboradors.

Si l’organitzador/a utilitza o reprodueix imatges de l’Auditori en qualsevol format conegut, ja sigui amb finalitat de lucre o sense, ha de disposar de l’autorització pertinent, a més de fer constar el nom de l’espai i els logotips del Govern d’Andorra i de l’Auditori Nacional d’Andorra.
Article 13. Condicions especials

L’organitzador/a es compromet a no alterar l’ordre, a respectar les persones i les coses i a fer cas dels advertiments relatius als sorolls i a altres disposicions que el personal de l’Àrea d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura faci en cada cas. També ha de respectar sempre les decisions que prengui el personal de l’Auditori pel que fa a les pautes de comportament que s’han de seguir. A l’Annex I d’aquest Reglament s’especifiquen les normes d’ús de l’Auditori.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, de 4 de juliol del 2012.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 8 de juny del 2022

Per delegació
Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de Presidència, Economia i Empresa

Annex 1
Normes d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra

1. No s’hi permet fumar.

2. No es pot entrar a la sala amb begudes, menjar, paraigües mullats ni altres objectes que puguin deteriorar el mobiliari o que suposin un risc per a la seguretat.

3. Les empreses que realitzin qualsevol tipus de treball o activitat dins el recinte o les instal·lacions de l’Auditori han de respectar i complir estrictament el Reglament de prevenció de riscos laborals de l’Auditori.

4. Durant les fases de muntatge i desmuntatge l’accés a la sala quedarà restringit per motius de seguretat.

5. No es permet ni fixar ni desplaçar cap element sense l’autorització del personal de l’Auditori.

6. L’Auditori no es fa responsable dels objectes ni del material que no hagi estat dipositat dins l’edifici i que no s’hagi comunicat a la persona responsable de la sala.

7. Si l’organitzador/a té previst filmar o enregistrar l’acte cal fer-ho constar a la sol·licitud d’utilització de l’Auditori, a fi que es puguin prendre les mesures pertinents referents a la protecció de dades per dur-ho a terme en les millors condicions.

8. No es poden afegir cadires a la capacitat de la sala, ni pot haver-hi persones dretes mentre es du a terme l’acte. En cas d’un festival o d’un acte en què hi hagi molts participants, l’organitzador/a es fa responsable que s’esperin en espais annexos o bé que tinguin un seient reservat per a ells.

9. El personal de l’Auditori està a disposició de les entitats organitzadores per col·laborar i assessorar a cada acte que es dugui a terme.

10. El serveis i el personal eventual següent són de contractació obligatòria, i a càrrec de l’organitzador/a, per a cada acte que es realitzi a l’Auditori: serveis tècnics de so i llum, personal de sala, personal de taquilla, personal de neteja i personal auxiliar. No obstant això, l’organitzador/a es pot posar d’acord amb l’Auditori per definir exactament les necessitats i el nombre de personal eventual necessari per a cada acte.

11. L’organitzador/a es compromet a respectar estrictament els horaris acordats per al muntatge, els assaigs o altres. El retard injustificat o la incompareixença poden ser objecte d’un recàrrec sobre la base del preu per hora d’utilització de l’Auditori.

12. L’organitzador/a ha de respectar l’hora acordada per a l’inici de cada espectacle, i d’acord amb el regidor de l’Auditori es donen les ordres pertinents perquè comenci l’acte.

13. L’horari de funcionament del servei de taquilla s’acordarà entre el Ministeri de Cultura i l’entitat col·laboradora. L’accés del públic a la sala es permetrà 30 minuts abans de l’inici de l’acte.

14. Per a qualsevol acte, les tasques de regidoria, de gestió de l’espai, del personal eventual i del control dels accessos depèn del personal del Govern adscrit a l’Auditori Nacional.

15. L’organitzador/a, un cop finalitzat l’espectacle i per poder tancar l’espai, es compromet a no quedar-se dins de l’Auditori més enllà del temps que es considera prudencial per desmuntar i recollir el seu material. Si l’activitat de l’Auditori ho permet, i a petició de l’organitzador/a a l’hora de formalitzar la sol·licitud d’utilització, es podran desmuntar els equips i recollir el material un altre dia.

16. L’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra implica l’acceptació d’aquestes normes d’ús.

Portal Jurídic del Principat d’Andorra