Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’operadors aerisExposició de motius

La Llei de navegació aèria d’Andorra (d’ara endavant LNAA) i l’adhesió a l’Organització de l’Aviació Civil Internacional (d’ara endavant OACI) obliga a Andorra a desenvolupar per via reglamentària les diverses activitats derivades del transport aeri i que es practiquen al nostre Principat.

L’auditoria de seguretat operacional efectuada per l’OACI a escala mundial, i concretament a Andorra l’any 2000, marca les línies a seguir sobre aquesta matèria en cada país.

A Andorra, fins que no es disposi d’infrastructures aeroportuàries de més envergadura, únicament es desenvoluparan activitats derivades de l’ús de l’helicòpter, i per tant, són aquestes les que s’han de reglamentar.

Aquest Reglament d’operadors aeris regula l’atorgament de les llicències d’explotació de companyies aèries i el desplegament i el control de les seves activitats aeronàutiques, amb l’objectiu de garantir la màxima seguretat i qualitat en el desenvolupament d’aquestes activitats tant per les empreses existents com per les de futura creació.

A proposta del ministre d’Economia, el Govern en la sessió del 13 d’octubre del 2004 aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament d’operadors aeris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’operadors aeris

Capítol 1. Objecte i definicions

Article 1
Objecte
1. Aquest Reglament té per objecte establir les normes de regulació de l’atorgament i del manteniment de les llicències d’explotació a les companyies aèries i dels operadors de treballs aeris.

2. El que disposa aquest Reglament no s’aplica al transport de passatgers, correu i càrrega realitzat per aeronaus sense motor o ultralleugers amb motor.
Article 2
Definicions
A efectes d’aquest Reglament s’entén per:

a) Autoritat Aeronàutica Andorrana (d’ara endavant AAA): organisme del Ministeri competent en matèria de transport que s’encarrega dels afers relacionats amb el transport aeri.
b) Certificat d’operador aeri (d’ara endavant AOC): document lliurat a una empresa o a un grup d’empreses per l’AAA en el qual s’acredita que l’operador en qüestió té la capacitat professional i l’organització necessàries per garantir l’operació d’aeronaus en condicions segures per a les activitats aeronàutiques especificades al mateix certificat.
c) Companyia aèria: tota empresa de transport aeri que posseeixi una llicència d’explotació vàlida, expedida per l’AAA.
d) Empresa: qualsevol persona física o jurídica, amb finalitat de lucre o sense, o qualsevol organisme oficial, dotat de personalitat jurídica pròpia o no, establert a Andorra.
e) Llicència d’explotació: autorització de l’AAA a una empresa, per la qual se li permet el transport per via aèria de passatgers, correu i càrrega, a canvi de remuneració o pagament de lloguer, en les condicions que es fixin a la llicència.
f) Manual d’operacions: document elaborat per la companyia aèria que recull tots els documents indicats en els articles corresponents d’aquest Reglament amb l’objectiu de garantir l’organització i la informació permanent de tot el personal que intervé en les operacions aeronàutiques i que recull tots els aspectes indicats en l’annex 1 d’aquest reglament.
g) Manual de manteniment: document elaborat per la companyia aèria amb l’objecte de garantir permanentment els programes de manteniment i que recull tots els aspectes indicats en l’annex 2, d’aquest reglament.
h) Pla d’operacions: descripció detallada de les activitats comercials previstes per la companyia aèria pel període en qüestió, en particular pel que fa l’evolució del mercat.

Capítol 2. Operadors de transport públic de passatgers i de mercaderies

Article 3
Llicència d’explotació
1. L’AAA sols manté en vigor les llicències d’explotació que compleixin els requisits establerts en aquest Reglament.

2. Les empreses que compleixin els requisits establerts en aquest Reglament tenen dret a obtenir una llicència d’explotació expedida per l’AAA. Aquesta llicència no confereix per si mateixa cap dret d’accés a rutes o mercats específics.

3. Per transportar per via aèria passatgers, càrrega o correu a canvi de remuneració o pagament de lloguer, les empreses establertes a Andorra en qualsevol cas, i les establertes a altres estats quan operin en territori d’Andorra, han de disposar de la llicència d’explotació corresponent.
Article 4
Atorgament de llicències d’explotació
1. L’AAA concedeix llicències d’explotació a les empreses que:

a) Tenen el principal centre d’activitat i el domicili social a Andorra, i
b) Tenen com a activitat principal el transport aeri bé de forma exclusiva, bé en combinació amb qualsevol altra explotació comercial d’aeronaus o de reparació i manteniment d’aeronaus.


2. Sense perjudici dels acords i dels convenis amb altres estats, l’empresa ha de reunir els requisits establerts per la legislació vigent andorrana sobre societats i activitats comercials.

3. Les companyies aèries amb una llicència d’explotació concedida per l’AAA han de demostrar, en qualsevol moment, que disposen de tots els requisits esmentats anteriorment.
Article 5
Requisits per a l’obtenció d’una llicència d’explotació
1. L’empresa de transport aeri que sol·licita una llicència d’explotació per primer cop ha de poder demostrar de forma satisfactòria a l’AAA que pot fer front, en qualsevol moment, a les obligacions que hagi contret o pugui contreure.

2. En especial, el punt anterior fa referència al detall del finançament de la compra o de l’arrendament financer d’aeronaus, inclosos els terminis i les condicions del contracte si es tracta d’un contracte d’arrendament.

3. Les companyies aèries titulars d’una llicència d’explotació han de notificar amb antelació a les autoritats responsables de la concessió de la seva llicència: els plans relatius a l’explotació d’un nou servei regular o d’un servei no regular no servits anteriorment, les modificacions en el tipus o en el nombre de les aeronaus emprades qualsevol modificació important pel que fa a la dimensió de les seves activitats.
Article 6
Direcció de les operacions en la llicència d’explotació
Quan, amb objecte de concedir una llicència d’explotació, l’AAA sol·liciti que les persones que dirigeixin les operacions de l’empresa presentin proves de la seva bona reputació, l’AAA acceptarà com a prova suficient una declaració solemne feta per la persona interessada davant una autoritat administrativa o judicial competent. La dita autoritat o notari ha d’expedir un certificat en el qual es doni fe de la declaració solemne.
Article 7
Assegurances
Les companyies aèries han d’haver subscrit les corresponents pòlisses d’assegurança amb companyies degudament autoritzades a Andorra, que cobreixin la seva responsabilitat en casos d’accident dels aparells i altres derivats de la seva activitat, en particular respecte als passatgers, l’equipatge, la càrrega, el correu i tercers.

L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure haurà d’ésser de 6.000.000 euros i la garantia per accidents per cada membre de la tripulació i pels passatgers d’un valor mínim de 120.000 euros.
Article 8
Aeronaus de les companyies aèries
1. S’exigeix a les companyies aèries de transport públic de passatgers i mercaderies a les quals es concedeix una llicència d’explotació que disposin d’una o més aeronaus, bé en propietat bé en qualsevol règim d’arrendament degudament acreditades, i que disposin dels certificats corresponents d’aeronavegabilitat en vigor.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat 3, les aeronaus que utilitzin una companyia aèria han d’estar matriculades a un altre estat que sigui acceptable per l’AAA.

3. L’AAA pot fer excepcions en casos de contractes d’arrendament de curta durada per fer front a necessitats temporals de les companyies aèries o en altres circumstàncies excepcionals, sempre i, que a Andorra no existeixi el mateix tipus d’aeronaus.
Article 9
L’operador aeri
Un operador no es pot comprometre en operacions de transport aeri comercials si no està en possessió d’un AOC vàlid.

a) El certificat d’operador aeri autoritza l’operador dirigir les operacions de transport aeri comercials d’acord amb els terminis i les condicions del certificat.
b) L’emissió d’un certificat d’operador aeri per l’AAA depèn del fet que l’operador demostri:
1. Una organització adequada.
2. Una estructura de gestió capaç d’exercir el control operatiu i la supervisió de qualsevol vol que s’operi d’acord amb les disposicions de la seva AOC.
3. Que les aeronaus que operin tinguin un certificat d’aeronavegabilitat normal que s’hagi emès d’acord amb l’annex 8 Aeronavegabilitat de l’OACI per un estat membre d’aquesta Organització.
4. El sistema de manteniment que hagi estat aprovat per l’AAA i hagi demostrat, a satisfacció d’aquesta, que és capaç de: Establir i mantenir una organització adequada. Complir els programes d’entrenament requerits. Complir els requisits de manteniment, d’acord amb el tipus i l’abast de les operacions que s’especifiquen.
5. Disposar d’una base d’operacions: heliport o aeroport de titularitat pública o privada.
6. S’homologaran els certificats d’operadors aeris vigents aprovats per les autoritats aèries dels estats membres de l’OACI on estigui matriculada l’aeronau sempre que compleixin les disposicions d’aquest Reglament.

c) Requisits administratius
1. L’operador ha de garantir que a la sol·licitud inicial d’un AOC, i a la de qualsevol variació o renovació, s’inclogui la informació següent:
i) El nom i la raó social, l’adreça postal i el correu electrònic del sol·licitant.
ii) Una descripció de l’operació proposada.
iii) Una descripció de l’estructura organitzativa.
iv) El nom del gerent responsable.
v) Els noms dels responsables dels càrrecs principals, que inclogui els d’operacions de vol, el del sistema de manteniment, el d’entrenament de tripulacions i el d’operacions de terra, juntament amb les seves qualificacions i experiència.
vi) El Manual d’operacions.

2. En referència exclusivament al sistema de manteniment de l’operador, s’ha d’incloure a la sol·licitud inicial d’un AOC i de qualsevol variació o renovació i per cada tipus d’aeronau que operi, la informació següent:
i) Exposició de l’organització de manteniment de l’operador.
ii) El programa de manteniment de les aeronaus de l’operador.
iii) El Registre Tècnic de l’Aeronau.
iv) Quan correspongui, les especificacions tècniques dels contractes de manteniment entre l’operador i qualsevol organització de manteniment aprovada.
v) El nombre d’aeronaus.

3. La sol·licitud d’emissió inicial d’un AOC s’ha de presentar amb una antelació mínima de 90 dies a la data prevista d’operació, excepte el Manual d’operacions, que es pot presentar més tard, però com a mínim 60 dies abans d’aquella data.
4. La sol·licitud de variació d’un AOC s’ha de presentar com a mínim 60 dies abans de la data prevista d’operació.
5. La sol·licitud de renovació d’un AOC s’ha de presentar com a mínim 60 dies abans que acabi el període de validesa. S’ha de notificar a l’AAA, amb una antelació mínima de 10 dies, la proposta de canvi del responsable designat per qualsevol de les àrees de responsabilitat definides, excepte quan es presenten circumstàncies excepcionals.

d) La validesa continuada d’un certificat d’operador depèn del fet que l’operador mantingui els requisits preceptuats.
1. La identificació de l’operador (el nom i la situació).
2. La data d’emissió i el període de validesa.
3. La descripció dels tipus d’operacions autoritzades.
4. El tipus d’aeronau autoritzat per a l’ús.
5. Les àrees autoritzades de funcionament o rutes.

e) L’AAA ha d’establir un sistema per a la certificació i la vigilància continuada de l’operador per tal d’assegurar que les normes requerides d’operacions establertes en aquest capítol es mantinguin.
f) L’AAA pot delegar a un enginyer o organisme especialitzat, qualificat i experimentat la supervisió i el control de les exigències en matèria aeronàutica.

Article 10
Manual d’operacions
Regles generals per als manuals d’operacions

a) L’operador ha de garantir que el Manual d’operacions contingui totes les instruccions i informació necessària perquè el personal d’operacions faci les seves funcions.
b) L’operador ha de garantir que el contingut del Manual d’operacions, incloent-hi totes les esmenes o les revisions, no contravingui les condicions contingudes al AOC o qualsevol disposició aplicable, i sigui acceptable o aprovat, segons correspongui, per l’AAA.
c) L’operador ha de garantir que tot el personal d’operacions tingui fàcil accés a una còpia de cada part del Manual d’operacions relativa a les seves funcions. A més, per al seu estudi personal, l’operador ha de facilitar a cada membre de la tripulació una còpia de les parts A i B del Manual d’operacions, o seccions d’aquestes parts que siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.
d) L’operador ha de garantir que s’esmeni o revisi el Manual d’operacions de manera que les instruccions i la informació que conté es mantinguin actualitzades. L’operador ha de garantir que tot el personal d’operacions estigui informat dels canvis relatius a les seves funcions.
e) Cada posseïdor d’un Manual d’operacions, o d’alguna de les seves parts, l’ha de mantenir actualitzat amb les esmenes o les revisions facilitades per l’operador.
f) L’operador ha d’incorporar totes les esmenes i les revisions requerides per l’AAA.
g) L’operador ha de garantir que la informació treta de documents aprovats, i qualsevol esmena d’aquests documents, es reflecteixi correctament al Manual d’operacions, i que aquest Manual no contingui cap informació que s’oposi a qualsevol documentació aprovada. Amb tot, aquest requisit no impedeix a l’operador l’ús de dades i procediments més conservadors.
h) L’operador ha de garantir que el contingut del Manual d’operacions es presenti amb un format que es pugui usar sense dificultat.
i) L’AAA pot permetre que l’operador presenti el Manual d’operacions o parts del Manual d’operacions en un suport paper o informàtic. En aquests casos, s’haurà d’assegurar un nivell acceptable d’accés, ús i viabilitat.
j) S’homologaran els manuals d’operacions vigents, aprovats per les autoritats aèries dels estats membres de l’OACI on estiguin matriculades les aeronaus, sempre que compleixin les disposicions d’aquest Reglament.

Article 11
Estructura i continguts del Manual d’operacions
a) L’operador ha de garantir que l’estructura principal del Manual d’operacions sigui la següent:
Part A. General/Bàsic
Aquesta part ha de comprendre totes les polítiques operatives, les instruccions i els procediments no relacionats amb el tipus d’aeronau, necessaris per a una operació segura.
Part B. Temes relatius a l’operació de l’aeronau
Aquesta part ha de comprendre totes les instruccions i els procediments necessaris per a una operació segura que tinguin relació amb el tipus d’aeronau. Ha de tenir en compte qualsevol diferència entre tipus, variants o aeronaus individuals utilitzats per l’operador.
Part C. Instruccions i informació de ruta i aeròdrom
Aquesta part ha de comprendre totes les instruccions i la informació necessària per l’àrea d’operació.
Part D. Entrenament
Aquesta part ha de comprendre totes les instruccions d’entrenament per al personal requerides per a una operació segura.
b) L’operador ha de garantir que el contingut del Manual d’operacions compleix l’annex 1 d’aquest Reglament.

Article 12
Manual de manteniment
L’operador ha de mantenir un manual actualitzat i aprovat de l’organització de manteniment del operador.

Aquest Manual ha de contenir:
a) El nom del titular responsable del sistema de manteniment.
b) Els procediments a seguir per complir amb la responsabilitat de manteniment.
c) El Manual de manteniment i qualsevol esmena posterior han de ser aprovades per l’AAA.


L’operador ha d’ajustar el contingut del Manual d’organització de manteniment al que s’exposa a l’annex 2 d’aquest Reglament.

S’homologaran els manuals de manteniment vigents, aprovats per les autoritats aèries dels estats membres de l’OACI on estiguin matriculades les aeronaus, sempre que compleixin les disposicions d’aquest Reglament.
Article 13
Transport de mercaderies perilloses
El transport de mercaderies perilloses s’ajusta en tot moment al que disposa l’annex 18 Transport de mercaderies perilloses sense riscos per via aèria de l’OACI.

Capítol 3. Operadors de treballs aeris

Article 14
Treballs aeris
D’acord amb la definició d’OACI, s’entén per “treball aeri”: “Tota operació d’aeronau on aquesta s’aplica a serveis

especialitzats com agricultura, silvicultura, construcció, fotografia, configuració de plànols, observació i patrulla, recerca i salvament, extinció d’incendis, anuncis aeris i altres.
Article 15
Classificació
Classificació de treballs aeris, segons el document 9408-AN/922 (Manual de treballs aeris de l’OACI).

A. Tractaments aeris
Tractaments agrícoles i forestals, treballs aeris de ruixament i polvorització de productes químics (utilització d’insecticides, herbicides, fungicides, fertilitzants, adobs).
Tractaments industrials: ruixament i polvorització de productes químics sobre instal·lacions industrials o de construcció.
B. Fotografía
Fotografia i filmació aèria.
C. Observació i patrullatge
Observació, inspecció i vigilància: forestal, de collites, conques hidrogràfiques, conduccions elèctriques, carreteres, obres i instal·lacions, abocaments contaminats, trànsit, fronteres, meteorologia i altres.
D. Transport de material i llançament d’aigua
Hissament, suspensió, posicionament, trasllat amb helicòpters de materials i equips per a la construcció i indústria en general a o des de zones d’accés molt difícil o impossible per qualsevol altre mitjà.
Extinció d’incendis amb helicòpters que transporten/aboquen aigua, mitjançant helidipòsits, depòsits ventrals, o altres sistemes.
Altres activitats de treballs aeris que es desenvolupen amb helicòpters per ajudar a la construcció i indústria en general.
E. Publicitat
Publicitat aèria.
F. Escola
Formació i pràctica de pilotatge.
G. Vols turístics
Es refereix a vols de passatgers que no impliquen transport entre heliports diferents havent de tenir origen i fi de vol al mateix punt.
H. Desenclavament d’allaus
L’ús d’helicòpters per al desenclavament d’allaus es regula per reglament propi, havent d’estar contemplada aquesta activitat al seu manual d’operació, AOC.

Article 16
Operacions de treballs aeris
Una empresa de treballs aeris no es pot comprometre en operacions de treballs aeris si no està en possessió d’una autorització de l’AAA, i d’acord amb els terminis i condicions d’aquesta autorització.
Article 17
Autorització de treballs aeris
L’emissió d’una autorització de treballs aeris per l’AAA depèn del fet que l’empresa demostri:

1. Una organització adequada.

2. Nombre i tipus d’aeronaus, i la seva idoneïtat per al treball sol·licitat.

3. Base d’operacions: heliport o aeroport de titularitat pública o privada.

4. Que les aeronaus que operin tinguin un certificat d’aeronavegabilitat normal, que s’hagi emès d’acord amb l’annex 8 de l’OACI, per un estat membre d’aquesta.

5. Que el sistema de manteniment hagi estat aprovat per l’AAA i hagi demostrat, a satisfacció d’aquesta, que és capaç de complir els requisits de manteniment, d’acord amb el tipus i l’abast de les operacions que s’especifiquen.

6. Haver concertat assegurances que cobreixin la responsabilitat per danys a tercers, segons el que disposa l’article 7 d’aquest Reglament.
Article 18
Requisits administratius
L’empresa de treballs aeris ha de garantir que a la sol·licitud inicial de l’autorització, i a la de qualsevol variació o renovació de l’autorització, s’inclogui la informació següent:

i) El nom i la raó social, l’adreça postal i el correu electrònic del sol·licitant.
ii) Una descripció de l’operació proposada.
iii) El nom del gerent responsable.
iv) Els noms dels responsables dels càrrecs principals, que inclogui els d’operacions de vol i el de sistema de manteniment, juntament amb les seves qualificacions i experiència.
v) Programa de manteniment de les aeronaus.
vi) El Manual d’operacions.

Article 19
Aeronaus d’empreses de treballs aeris
1. S’exigeix a les empreses de treballs aeris a les quals es concedeixi una autorització que disposin d’una o més aeronaus, bé en propietat o bé en qualsevol règim d’arrendament, i sempre que s’ajusti a les condicions d’operació de treballs aeris per als quals se sol·licita l’autorització i que disposin dels certificats corresponents d’aeronavegabilitat en vigor.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat 3, les aeronaus que utilitzin una companyia de treballs aeris han d’estar matriculades a un altre estat que sigui acceptable per l’AAA.

3. L’AAA pot fer excepcions en casos de contractes d’arrendament de curta durada per fer front a necessitats temporals de les empreses de treballs aeris o en altres circumstàncies excepcionals, sempre que a Andorra no existeixi el mateix tipus d’aeronaus.
Article 20
Manteniment de l’aeronau
S’acceptarà un sistema de manteniment aprovat per l’estat membre de l’OACI on estigui matriculada l’aeronau sempre que s’ajusti a les condicions d’operació de treballs aeris per als quals se sol·licita l’autorització.
Article 21
Sol·licitud de treballs aeris
La sol·licitud d’emissió inicial d’una autorització de treballs aeris s’ha de presentar amb una antelació mínima de 90 dies a la data prevista d’operació, excepte el Manual d’operacions que es podrà presentar més tard, però com a mínim 60 dies abans d’aquella data.
Article 22
Manual d’operacions de treballs aeris
Regles generals per als manuals d’operacions:

a) L’operador ha de garantir que el Manual d’operacions contingui totes les instruccions i tota la informació necessària perquè el personal d’operacions dugui a terme les seves funcions.
b) L’operador ha de garantir que tot el personal d’operacions tingui fàcil accés a una còpia de cada part del Manual d’operacions relativa a les seves funcions.
c) L’operador ha de garantir que s’esmeni o es revisi el Manual d’operacions de manera que les instruccions i la informació que conté es mantinguin actualitzades. L’operador ha de garantir que tot el personal d’operacions estigui informat dels canvis relatius a les seves funcions.
d) Cada posseïdor d’un Manual d’operacions, o d’alguna de les seves parts, el mantindrà actualitzat amb les esmenes o revisions facilitades per l’operador.
e) L’operador ha d’incorporar totes les esmenes i les revisions requerides per l’AAA.
f) L’AAA pot permetre que l’operador presenti el Manual d’operacions o parts del Manual d’operacions en un suport paper o informàtic. En aquests casos, s’haurà d’assegurar un nivell acceptable d’accés, ús i viabilitat.
g) S’homologaran els manuals d’operacions vigents, aprovats per les autoritats aèries dels estats membres de l’OACI on estiguin matriculades les aeronaus, sempre que compleixin les disposicions d’aquest Reglament.

Article 23
Estructura i contingut del Manual d’operacions de treballs aeris
L’operador ha de garantir que l’estructura principal del Manual d’operacions sigui la següent:

Part A. General/Bàsic
Aquesta part ha de comprendre la descripció dels treballs aeris autoritzats, així com les polítiques operatives, les instruccions i els procediments necessaris per a una operació segura.
Part B. Temes relatius a l’operació de l’aeronau
Aquesta part ha de comprendre totes les instruccions i els procediments necessaris per a una operació segura que tinguin relació amb el tipus d’aeronau.
Part C. Instruccions i informació de ruta i aeròdrom
Aquesta part ha de comprendre totes les instruccions i la informació necessària per a l’àrea d’operació.
Part D. Entrenament
Aquesta part ha de comprendre totes les instruccions d’entrenament pel personal requerides per a una operació segura.


L’operador ha de garantir que el contingut del Manual d’operacions compleix amb l’annex 1 d’aquest Reglament, en tots els apartats en què l’afectin.

Disposició transitòria

Les empreses autoritzades a exercir activitats aeronàutiques a Andorra abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, han de presentar en el termini de 6 mesos tots els documents contemplats en aquest Reglament a l’AAA, per a les activitats que vulguin continuar realitzant.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions anteriors que contradiguin aquest Reglament.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 13 d’octubre del 2004

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Annex 1 manual d’operacions

Article 1
Revisió del Manual d’operacions
a) Un operador ha de proporcionar, per a l’ús i la guia de personal de les operacions involucrades, un Manual d’operacions. El Manual d’operacions s’ha de modificar o revisar quan sigui necessari per assegurar que la informació continguda està al corrent. Cal remetre totes les esmenes o revisions a tot el personal al qual se li exigeix emprar aquest Manual.
b) L’AAA ha d’establir un requisit per a l’operador perquè proporcioni una còpia del Manual d’operacions juntament amb totes les esmenes i/o revisions, per a la revisió i l’acceptació i, quan faci falta, per a l’aprovació. L’operador ha d’incorporar al Manual d’operacions el material obligatori que l’estat pugui requerir.

Article 2
Estructura i continguts
L’operador garanteix que el Manual d’operacions conté 4 parts (A, B, C i D).
Article 3
Part A. General/Bàsic
1. Administració i control del Manual d’operacions

a) Introducció
i) Una declaració que el Manual compleix amb totes les disposicions aplicables i amb els termes i les condicions del certificat d’operador aeri.
ii) Una declaració que el Manual conté instruccions d’operació que el personal corresponent ha de complir. Una llista i una descripció breu de les parts, el contingut, l’aplicació i la utilització.
iii) Explicacions i definicions de termes i vocables necessaris per utilitzar el Manual.

b) Sistema d’esmena i revisió
i) Ha d’indicar qui és responsable de la publicació i la inserció d’esmenes i revisions.
ii) Un registre d’esmenes i revisions amb les seves dades d’inserció i dades d’efectivitat.
iii) Una descripció del sistema per a l’anotació de les pàgines i les seves dades d’efectivitat.
iv) Una llista de les pàgines en vigor.
v) Una anotació dels canvis (a les pàgines del text i, en la mesura que sigui possible, amb taules i figures).
vi) Una descripció del sistema de distribució de manuals, esmenes i revisions.


2. Organització i responsabilitats

a) Estructura organitzativa. Una descripció de l’estructura organitzativa incloent-hi l’organigrama general de l’empresa i l’organigrama del departament d’operacions.
b) Responsables. Ha d’incloure el nom de cada responsable proposat pels càrrecs d’operacions de vol, el sistema de manteniment, l’entrenament de tripulacions i operacions a terra. També ha incloure una descripció de les seves funcions i responsabilitats.
c) Responsabilitats i funcions del personal de gestió d’operacions. Ha d’incloure una descripció de les funcions, de les responsabilitats i de l’autoritat del personal de gestió d’operacions que tingui relació amb la seguretat de les operacions en vol i amb el compliment de les disposicions aplicables.
d) Autoritat, funcions i responsabilitats del comandant. Una declaració que defineixi l’autoritat, les obligacions i la responsabilitat del comandant.
e) Funcions i responsabilitats dels membres de tripulacions altres que el comandant.


3. Control i supervisió de les operacions

a) Supervisió de l’operació per l’operador
L’operador ha d’indicar la forma de supervisar la seguretat de les operacions en vol i les qualificacions del personal. En particular, s’han de descriure els procediments que tinguin relació amb els conceptes següents:
i) Validesa de llicències i qualificacions.
ii) Competència del personal d’operacions.
iii) Control, anàlisis i arxiu de registres, documents de vol, informació i dades addicionals.

b) Sistema de divulgació d’instruccions i informació addicional sobre operacions. Una descripció de qualsevol sistema per divulgar informació que pugui ser de caràcter operatiu però que sigui suplementària a aquella que conté el Manual d’operacions. S’haurà d’incloure l’aplicabilitat d’aquesta informació i les responsabilitats per a la seva edició.
c) Programa de prevenció d’accidents i seguretat de vol. Una descripció dels principals aspectes del programa de seguretat de vol.
d) Control operatiu. Ha d’incloure una descripció dels procediments i les responsabilitats necessàries per exercir el control operatiu respecte a la seguretat de vol.
e) Facultats de l’AAA. Una descripció de les facultats de l’AAA.


4. Sistema de qualitat

La descripció del sistema de qualitat que s’hagi adoptat, ha d’incloure com a mínim:

a) Política de qualitat.
b) Descripció de l’organització del sistema de qualitat.
c) Assignació de feines i responsabilitats.


5. Composició de les tripulacions

a) Ha d’incloure una explicació del mètode per determinar la composició de les tripulacions, tenint en compte:

i) El tipus d’aeronau que s’està utilitzant.
ii) L’àrea i el tipus d’operació que està fent.
iii) La fase del vol.
iv) La tripulació mínima requerida i el període d’activitat aèria que es preveu.
v) Experiència recent (total i el tipus d’aeronau), i qualificació dels membres de la tripulació.
vi) Designació del comandant.
vii) La designació del sobrecàrrec i de qualsevol altre membre de la tripulació de cabina de passatgers.


b) Designació del comandant. Ha d’incloure les normes aplicables a la designació del comandant.

c) Incapacitació de la tripulació de vol. Instruccions sobre la successió del comandament en cas d’incapacitació de la tripulació de vol.

d) Operació en més d’un tipus. Una declaració que indiqui quines aeronaus són considerades del mateix tipus quant a:

i) Programació de la tripulació de vol.
ii) Programació de la tripulació de cabina de passatgers.


6. Requisits de qualificació

a) Una descripció de la llicència requerida, habilitacions, qualificacions/competència (per rutes i aeròdroms), experiència, entrenament, verificacions i experiència recent requerides perquè el personal d’operacions pugui dur a terme les seves funcions. S’haurà de tenir en compte el tipus d’aeronau, la classe d’operació i la composició de la tripulació.

b) Tripulació de vol

i) Comandant
ii) Relleu en vol de membres de la tripulació
iii) Copilot
iv) Pilot sota supervisió
v) Operador del plafó de sistemes
vi) Operació en més d’un tipus o variant d’aeronau


c) Tripulació de cabina de passatgers

i) Sobrecàrrec
ii) Membre de la tripulació de cabina de passatgers
iii) Operació en més d’un tipus o variant d’aeronau


d) Personal d’entrenament, verificació i supervisió

i) Per la tripulació de vol
ii) Per la tripulació de cabina de passatgers


e) Qualsevol altre personal d’operacions

7. Precaucions de salut i higiene per a tripulacions

Les disposicions i orientacions sobre salut i higiene per als membres de la tripulació, incloent-hi:

a) Alcohol i altres licors que produeixin intoxicació
b) Narcòtics
c) Drogues
d) Somnífers
e) Preparats farmacèutics
f) Vacunes
g) Submarinisme
h) Donació de sang
i) Precaucions alimentàries abans i durant el vol
j) Son i descans
k) Operacions quirúrgiques


8. Limitacions del temps de vol

a) Limitacions del temps de vol, activitat i requisits de descans. Esquema desenvolupat per l’operador.

b) Excessos a les limitacions del temps de vol i d’activitat i/o reduccions dels períodes de descans. Ha d’incloure les condicions sota les quals es podrà excedir el temps de vol i d’activitat o es podran reduir els períodes de descans i els procediments emprats per informar d’aquestes modificacions.

9. Procediments operatius

a) Instruccions per a la preparació del vol, que es poden aplicar a l’operació:

i) Alçades mínimes de vol. Ha de preveure una descripció del mètode per determinar i aplicar les alçades mínimes, incloent-hi: un procediment per establir les alçades/nivells de vol mínims per als vols VFR; i un procediment per establir les alçades/nivells de vol mínims per als vols IFR.
ii) Criteris per determinar la utilització dels aeròdroms.
iii) Mètodes per determinar els mínims d’operació dels aeròdroms. Ha d’incloure el mètode per establir els mínims d’operació dels aeròdroms per a vols. S’ha de fer referència als procediments per a la determinació de la visibilitat i l’abast visual en pista i per aplicar la visibilitat real observada pels pilots, la visibilitat i l’abast visual en pista notificada.
iv) Mínimes d’operació de ruta per a vols VFR o parts VFR d’un vol i, quan s’utilitzen aeronaus monomotors, instruccions per a la selecció de rutes amb respecte a la disponibilitat de superfícies que permetin un aterratge forçós segur.
v) Presentació i aplicació dels mínims d’operació d’aeròdrom i de ruta.
vi) Interpretació d’informació meteorològica. Ha d’incloure material explicatiu sobre la descodificació de prediccions i informes meteorològics, que tinguin relació amb l’àrea d’operacions, incloent-hi la interpretació d’expressions condicionals.
vii) Determinació de quantitats de combustible, oli i aigua metanol transportades. Han d’incloure els mètodes mitjançant els quals es determinen i monitoritzen en vol les quantitats de combustible, oli i aigua metanol que es transporten. Aquesta secció també ha d’incloure instruccions sobre la mesura i la distribució dels líquids transportats a bord. Aquestes instruccions han de tenir en compte totes les circumstàncies que probablement es trobin durant el vol, incloent-hi la possibilitat de la replanificació en vol i de la fallida d’una o més plantes de potència de l’aeronau. També s’haurà de descriure el sistema per mantenir registres de combustible i oli.
viii) Massa i centre de gravetat. Ha de contenir els principis generals de massa i centre de gravetat, incloent-hi:
1. Definicions.
2. Mètodes, procediments i responsabilitats per a la preparació i acceptació dels càlculs de massa i centre de gravetat.
3. La política per la utilització de les masses estàndard o reals.
4. El mètode per determinar la massa aplicable de passatgers, equipatge i càrrega.
5. Les masses aplicables de passatgers i equipatge pels diversos tipus d’operació i tipus d’aeronau.
6. Instrucció i informació general necessària per verificar els diversos tipus de documentació de massa i centratge emprats.
7. Procediments per a canvis d’últim moment.
8. Densitat específica del combustible, oli i aigua metanol.
9. Polítiques/procediments per a l’assignació de seients.

ix) Pla de vol ATS. Procediments i responsabilitats per preparar i presentar el pla de vol als serveis de trànsit aeri. Els factors a tenir en compte inclouen el mitjà de presentació per als plans de vol individuals i repetitius.
x) Pla de vol operacional. Ha d’incloure els procediments i les responsabilitats per preparar i acceptar el pla de vol operacional. S’ha de descriure la utilització del pla de vol operacional incloent-hi els formats que s’estiguin utilitzant.
xi) Registre tècnic de l’aeronau de l’operador. S’han de descriure les responsabilitats i la utilització del Registre tècnic de l’aeronau de l’operador, incloent-hi el format que s’utilitza.
xii) Llista de documents, formularis i informació addicional que es transportaran.


b) Instruccions d’operació a terra (ground handling instructions)

i) Procediments de manipulació del combustible
Ha de contenir una descripció dels procediments de manipulació del combustible, incloent-hi:
1. Mesures de seguretat durant l’abastament i la descàrrega de combustible quan un APU està operatiu o quan estigui en marxa un motor de turbina amb els frens de les hèlices en marxa
2. Reabastament i descàrrega de combustible quan els passatgers estiguin embarcant, a bord o desembarcant
3. Precaucions que cal tenir en compte per evitar la barreja de combustibles

ii) Procediments de seguretat per al maneig de l’aeronau, els passatgers i la càrrega. Ha d’incloure una descripció dels procediments de maneig que s’utilitzaran en assignar seients i embarcar i desembarcar els passatgers i en carregar i descarregar l’aeronau. També s’han de donar procediments addicionals per garantir la seguretat mentre l’aeronau estigui a la rampa.
Aquests procediments han d’incloure:
1. Infants/nadons, passatgers malalts i persones amb mobilitat reduïda
2. Transport de passatgers no admesos al destí, deportats i persones sota custòdia
3. Mida i pes permès per a l’equipatge de mà
4. Càrrega i fixació d’articles a l’aeronau
5. Càrregues especials i classificació dels compartiments de càrrega
6. Posició dels equips de terra
7. Operació de les portes de l’aeronau
8. Seguretat a la rampa, incloent-hi prevenció d’incendis i zones de doll i succió
9. Procediments per a la posada en marxa, sortida de la rampa i arribada
10. Prestació de serveis a les aeronaus
11. Documents i formularis per als serveis de terra de l’aeronau
12 Ocupació múltiple dels seients de l’aeronau

iii) Procediments per denegar l’embarcament. Ha d’incloure procediments per assegurar que es refusi l’embarcament a les persones que semblin estar intoxicades o que mostrin pel seu comportament o per indicacions físiques que estan sota la influència de drogues, excepte pacients mèdics sota atenció adequada.
iv) Eliminació i prevenció de gel a terra. S’ha d’incloure descripció de la política i procediments per eliminar i prevenir la formació de gel a les aeronaus a terra. Han d’incloure descripcions dels tipus i dels efectes del gel i d’altres contaminants a les aeronaus que hi estan estacionades, durant els moviments a terra i durant l’enlairament. A més, s’ha de donar una descripció dels tipus de líquids que s’emprin, incloent-hi:
1. Noms comercials
2. Característiques
3. Efectes en les perfomances de l’aeronau
4. Temps d’efectivitat
5. Precaucions durant la utilització


c) Procediments de vol

i) Polítiques VFR/IFR. Ha d’incloure una descripció de la política per permetre vols VFR, o requerir que els vols s’efectuïn IFR, o bé dels canvis de l’un a l’altre.
ii) Procediments de navegació. Ha d’incloure una descripció de tots els procediments de navegació que tinguin relació amb el tipus i les àrees d’operació. S’ha de tenir en compte:
1. Procediments estàndard de navegació incloent-hi la política per efectuar comprovacions creuades independents de les entrades del teclat quan aquestes entrades afectin la trajectòria de vol que seguirà l’aeronau
2. Navegació MNPS i polar i navegació en altres àrees designades
3. RNAV
4. Replanificació en vol
5. Procediments en el cas d’una degradació del sistema
6. RVSM

iii) Procediments per a l’ajustar l’altímetre
iv) Procediments per al sistema d’alerta d’alçada
v) Procediments per al sistema d’alerta de proximitat al terreny
vi) Política i procediments per a la utilització de TCAS/ACAS vii) Política i procediments per a la gestió del combustible en vol
viii) Condicions atmosfèriques adverses i potencialment perilloses. Ha de preveure procediments per operar i evitar les condicions atmosfèriques potencialment perilloses incloent:
1. Tempestes
2. Condicions de formació de gel
3. Turbulència
4. Cisallament
5. Corrent de doll
6. Núvols de cendra volcànica
7. Precipitacions fortes
8. Tempestes de sorra
9. Onades de muntanya
10. Inversions significatives de la temperatura

ix) Turbulència d’estela. S’hi han d’incloure criteris de separació per a la turbulència d’estela, tenint en compte els tipus d’aeronau, les condicions del vent i la situació de la pista.
x) Membres de la tripulació als seus llocs. Els requisits perquè els membres de la tripulació ocupin els seus llocs o els seients assignats durant les distintes fases del vol o quan es consideri necessari en benefici de la seguretat.
xi) Ús de cinturons de seguretat per a la tripulació i passatgers. S’han d’incloure els requisits per a l’ús dels cinturons o arnesos de seguretat per als membres de la tripulació i els passatgers durant les diverses fases de vol o quan es consideri necessari en benefici de la seguretat.
xii) Admissió a la cabina de vol. S’han d’incloure les condicions per a l’admissió a la cabina de vol de persones que no formen part de la tripulació de vol. També s’ha d’incloure la política sobre admissió de personal de l’AAA.
xiii) Ús de seients vacants de la tripulació. S’han d’incloure les condicions i els procediments per a l’ús de seients vacants de la tripulació.
xiv) Incapacitació dels membres de la tripulació. Ha d’incloure els procediments que se seguiran en el cas d’incapacitació de membres de la tripulació en vol. S’han d’incloure exemples dels tipus d’incapacitació i dels mitjans per reconèixer-los.
xv) Requisits de seguretat a la cabina de passatgers. Ha de recollir els procediments, incloent-hi:
1. Preparació de la cabina per al vol, requisits durant el vol i preparació per a l’aterratge incloent-hi procediments per assegurar la cabina i els equipaments de les cuines.
2. Procediments per assegurar que els passatgers, en el cas que faci falta una evacuació d’emergència, estiguin asseguts on puguin ajudar i no impedir l’evacuació de l’aeronau.
3. Procediments que se seguiran durant l’embarcament i el desembarcament de passatgers.
4. Procediments en cas d’abastament i de descàrrega de combustible amb passatgers a bord o embarcant i desembarcant.
5. Possibilitat de fumar a bord o no. xvi) Procediments per informar els passatgers. S’hi ha d’incloure el contingut, els mitjans i el moment d’informar els passatgers.

xvii) Procediments per operar aeronaus que requereixin el transport d’equips de detecció de radiacions còsmiques o solars. Ha d’incloure procediments per a l’ús d’equips de detecció de radiacions còsmiques o solars i per enregistrar les seves lectures incloent-hi les accions que es prendran en el cas que s’excedeixin els valors límit especificats al Manual d’operacions. A més, cal indicar-hi els procediments, incloent-hi els procediments ATS, que s’han de seguir en cas que es prengui una decisió de descendir o de modificar la ruta.


d) Operacions tot temps (AWO). Una descripció dels procediments operatius associats amb operacions tot temps.

e) ETOPS. Una descripció dels procediments operatius ETOPS.

f) Ús de les llistes d’equip mínim i desviació de la configuració.

g) Vols no comercials. Procediments i limitacions per:

1. Vols d’entrenament
2. Vols de prova
3. Vols d’entrega
4. Vols ferri
5. Vols de demostració
6. Vols de posicionament, incloent-hi el tipus de persones que es podrà transportar en aquests vols


h) Requisits d’oxigen

i) Ha d’incloure una explicació de les condicions en què s’haurà de subministrar i utilitzar oxigen.
ii) Els requisits d’oxigen que s’especifiquen per:
1. La tripulació de vol
2. La tripulació de cabina de passatgers
3. Els passatgers


10. Mercaderies perilloses i armes

a) Cal indicar la informació, les instruccions i les orientacions generals sobre el transport de mercaderies perilloses, incloent-hi:

i) La política de l’operador sobre el transport de mercaderies perilloses
ii) Orientacions sobre els requisits d’acceptació, etiquetatge, maneig, emmagatzematge i segregació de les mercaderies perilloses
iii) Procediments per respondre a situacions d’emergència que incloguin mercaderies perilloses
iv) Obligacions de tot el personal afectat
v) Instruccions relatives als empleats de l’operador per realitzar el transport esmentat


b) Les condicions en què es podran portar armes, municions de guerra i armes esportives.

11. Seguretat

a) Cal indicar les instruccions sobre seguretat i orientacions de naturalesa no confidencial que hauran d’incloure l’autoritat i les responsabilitats del personal d’operacions. També s’hauran d’incloure les polítiques i els procediments per al tractament, la situació i la informació relativa sobre delictes a bord com ara interferència il·lícita, sabotatge, amenaces de bomba i segrest.
b) Una descripció de mides preventives de seguretat i entrenament S’han de mantenir confidencials part de les instruccions i de les orientacions de seguretat.


12. Tractament d’accidents i de successos

Procediments per tractar, notificar i informar sobre accidents i successos.

Aquesta secció ha d’incloure:

a) Definicions d’accidents i de successos i les responsabilitats corresponents de totes les persones involucrades
b) Descripcions d’aquells departaments de l’empresa, autoritats o altres institucions als quals s’ha de notificar el succés, per quins mitjans i la seqüència en el cas d’un accident
c) Requisits especials de notificació en el cas d’un accident o succés quan es transporten mercaderies perilloses
d) Una descripció dels requisits per informar sobre successos i accidents específics
e) També s’han d’incloure els formularis utilitzats per reportar i el procediment per presentar-los a l’AAA
f) Si l’operador desenvolupa procediments addicionals per informar sobre aspectes de seguretat per al seu ús intern, s’ha de preveure una descripció de l’aplicació i els formularis corresponents que s’utilitzen.


13. Regles de l’aire

Regles de l’aire, incloent-hi:

a) Regles de vol visual i per a instruments
b) Àmbit geogràfic d’aplicació de les Regles de l’aire
c) Procediments de comunicació incloent-hi procediments si fallen les comunicacions
d) Informació i instruccions sobre la interceptació d’aeronaus civils
e) Circumstàncies en les quals s’ha de mantenir l’escolta de ràdio
f) Senyals
g) Sistema horari emprat a les operacions
h) Autoritzacions ATC, compliment del pla de vol i reports de posició
i) Senyals visuals emprats per alertar un aeronau no autoritzat que està volant sobre una zona restringida o que està a punt d’entrar en una zona restringida, prohibida o perillosa
j) Procediments per a pilots que observin un accident o rebin una transmissió de socors.
k) Codis visuals terra/aire per a ús de supervivents, descripció i ús d’ajudes de senyalització.
l) Senyals de socors i d’urgència.

Article 4
Part B. Aspectes operatius relacionats amb el tipus d’aeronau
Consideració de les distincions entre tipus d’aeronaus, i variants de tipus, sota els encapçalaments indicats a continuació.

1. Informació general i unitats de mesura

Informació general, incloent-hi una descripció de les unitats de mesura utilitzades per l’operació del tipus d’aeronau afectat i taules de conversió.

2. Limitacions

Una descripció de les limitacions certificades i les limitacions operatives aplicables, incloent-hi:

a) Estatus de certificació (annex 6 de l’OACI i altres que les afectin)
b) Configuració de seients per passatgers de cada tipus d’aeronau incloent-hi un pictograma
c) Tipus d’operacions aprovades (VFR/IFR, CAT II/III, tipus RNP, vols en condicions conegudes de formació de gel i altres)
d) Composició de la tripulació
e) Massa i centre de gravetat
f) Limitacions de velocitat g) Envoltant/s de vol h) Límits de vent, incloent-hi operacions a pistes contaminades
i) Limitacions de performances per configuracions aplicables
j) Pendent de la pista
k) Limitacions a pistes molles o contaminades
l) Contaminació de l’estructura de l’aeronau
m) Limitacions dels sistemes


3. Procediments normals

Els procediments normals i les funcions assignades a la tripulació, les llistes de comprovació corresponents i el procediment d’utilització de les funcions i una declaració sobre els procediments necessaris de coordinació entre les tripulacions de vol i de cabina de passatgers. Cal incloure-hi els procediments i les funcions següents:

a) Prevol
b) Abans de la sortida
c) Ajust i verificació de l’altímetre
d) Rodatge, enlairament i pujada
e) Atenuació de sorolls
f) Creuer i descens
g) Aproximació, preparació per a l’aterratge i “briefing”
h) Aproximació VFR
i) Aproximació per instruments
j) Aproximació visual i en vol en circuit
k) Aproximació frustrada
l) Aterratge normal
m) Després de l’aterratge
n) Operació en pistes molles i contaminades


4. Procediments anormals i d’emergència

Els procediments anormals i d’emergència i les funcions assignades a la tripulació, les llistes de comprovació corresponents, i el procediment d’utilització de les llistes i una declaració sobre els procediments necessaris de coordinació entre les tripulacions de vol i de cabina de passatgers. Cal incloure-hi els procediments i les funciones anormals i d’emergència següents:

a) Incapacitació de la tripulació
b) Situació d’incendi i fum
c) Vol sense pressuritzar i parcialment pressuritzat
d) Excés de límits estructurals com aterratge amb sobrepès
e) Excés de límits de radiació còsmica
f) Impacte de llamps
g) Comunicacions de socors i alerta ATC sobre emergències
h) Fallida de motor
i) Fallides de sistema
j) Normes per al desviament en el cas de fallides tècniques greus
k) Avís de proximitat al terreny
l) Avís TCAS
m) Cisallament
n) Aterratge/amaratge d’emergència


5. Performance

a) S’han de proporcionar les dades de performance de forma que puguin ser usades sense dificultat.

b) Dades de performance. S’ha d’incloure material sobre performance que faciliti les dades necessàries per determinar:

i) Límits de la pujada en l’enlairament, especificat per massa, alçada, temperatura
ii) Longitud del camp d’enlairament (sec, moll, contaminat)
iii) Dades de la trajectòria neta de vol per al càlcul del franquejament d’obstacles o, si escau, la trajectòria de vol d’enlairament
iv) Les pèrdues de gradient per viratge durant la pujada
v) Límits de pujada en ruta
vi) Límits de pujada en aproximació
vii) Límits d’ascens en configuració d’aterratge
viii) Longitud del camp d’aterratge (sec, moll, contaminat) incloent-hi els efectes d’una fallida en vol d’un sistema o dispositiu, si afecta la distància d‘aterratge
ix) Límit de l’energia de frenada x) Velocitats aplicables a les distintes fases de vol (també considerant pistes mullades o contaminades)


c) Dades suplementàries per a vols en condicions de formació de gel. S’hi ha d’incloure qualsevol dada certificada de performance.

d) Si no es disposen de dades sobre performance, segons es requereixin per la classe de performance corresponent a l’AFM apropat, s’han d’incloure altres dades acceptables per l’AAA.El Manual d’operacions pot contenir referències creuades a les dades apropades contingudes a l’AFM quan no és probable que s’utilitzin aquestes dades sovint o en una emergència.

e) Dades addicionals de performance. Hi ha d’haver les dades addicionals, si escau, incloent-hi:

i) Els gradients d’ascens amb tots els motors
ii) Dades de “drift-down”
iii) Efecte dels fluids per eliminar/prevenir la formació de gel
iv) Vol amb el tren d’aterratge estès
v) Per a aeronaus amb 3 o més motors, vols ferri amb un motor inoperatiu
vi) Vols efectuats segons la llista de desviació de la configuració (CDL)


6. Planificació del vol

a) Ha d’incloure dades i instruccions necessàries per a la planificació prevol i del vol incloent-hi factors com les velocitats programades i ajustaments de potència. També s’hi han d’incloure procediments per a operacions amb un o diversos motors inoperatius, ETOPS (particularment la velocitat de creuer amb un motor inoperatiu i la distància màxima a un aeròdrom adequat determinat i vols a aeròdroms aïllats).

b) El mètode per calcular el combustible necessari per a les diferents fases de vol

7. Massa i centratge

Ha d’indicar instruccions i dades per calcular la massa i el centratge, incloent-hi:

a) Sistema de càlcul (sistema d’índexs).
b) Informació i instruccions per emplenar la documentació de massa i centratge, tant de manera manual com per sistemes informàtics.
c) Límit de massa i centre de gravetat pels tipus, variants o aeronaus individualitzades usades per l’operador.
d) Massa operativa en sec i el seu centre de gravetat o índex corresponent.


8. Càrrega

Ha d’indicar els procediments i les disposicions per carregar i fixar la càrrega a l’aeronau.

9. Llista de desviació de la configuració

Ha d’incloure la/es llista/es de desviació de la configuració (CDL), si les facilita el fabricant, cal tenir en compte els tipus i les variants d’aeronau que s’operen, incloent-hi els procediments que se seguiran quan es despatxa l’aeronau afectada sota les condicions especificades al seu CDL.

10. Llista d’equip mínim

Ha d’incloure la llista d’equip mínim (d’ara endavant MEL) tenint en compte els tipus i les variants d’aeronau que s’operen i els tipus i àrees d’operació. La MEL ha d’incloure els equips de navegació i ha de prendre en consideració la performance de navegació requerida per la ruta i àrea d’operacions.

11. Equips de supervivència i emergència, incloent-hi l’oxigen

a) Hi ha d’haver una llista dels equips de supervivència transportats, d’acord amb les rutes que es volaran i els procediments per comprovar abans de l’enlairament que aquests equips siguin aptes per al servei. També s’hi han d’incloure instruccions sobre la ubicació, l’accés i l’ús dels equips de supervivència i emergència i la/les llista/es associada/es de comprovació.
b) S’hi ha d’incloure el procediment per determinar la quantitat d’oxigen requerida i la quantitat disponible. Cal tenir en compte el perfil del vol, el nombre d’ocupants i la possible descompressió de la cabina. S’ha de proporcionar la informació de manera que es pugui utilitzar sense dificultat.


12. Procediments d’evacuació d’emergència

a) Instruccions per a la preparació de l’evacuació d’emergència incloent-hi la coordinació i la designació dels llocs d’emergència de la tripulació.
b) Procediments d’evacuació d’emergència. Ha d’incloure una descripció de les obligacions de tots els membres de la tripulació per a l’evacuació ràpida d’un aeronau i el tractament dels passatgers en el cas d’un aterratge/amaratge forçós o una altra emergència.


13. Sistemes de l’aeronau Ha d’incloure una descripció dels sistemes de l’aeronau, els controls associats a aquests sistemes i indicacions i instruccions operatives.
Article 5
Part C. Instruccions i informació de rutes i aeròdroms
Ha de donar instruccions i informació associada amb comunicacions, navegació i aeròdroms, incloent-hi nivells de vol i alçades mínimes per cada ruta i mínimes d’operació per a cada aeròdrom on hi hagi prevista la seva utilització, incloent-hi:

a) Nivell/alçada mínima de vol
b) Mínimes d’operació per a aeròdroms de sortida, destinació i alternatius
c) Instal·lacions de comunicacions i ajudes de navegació
d) Dades de la pista i instal·lacions de l’aeròdrom
e) Procediments d’aproximació, aproximació frustrada i sortida, incloent-hi procediments d’atenuació de sorolls
f) Procediments en el cas de fallida de comunicacions
g) Instal·lacions de recerca i salvament a la zona sobre la qual ha de volar l’aeronau
h) Una descripció de les cartes aeronàutiques que cal portar a bord en relació amb el tipus de vol i la ruta, incloent-hi el mètode per verificar-ne la vigència
i) Disponibilitat d’informació aeronàutica i serveis MET
j) Procediments de comunicacions i navegació de ruta
k) Categorització de l’aeròdrom per les qualificacions de competència de la tripulació de vol
l) Limitacions especials de l’aeròdrom (limitacions de performance i procediments operatius, i altres)

Article 6
Part D. Entrenament
1. Ha d’incloure programes d’entrenament i verificació per a tot el personal d’operacions assignat a funcions operatives relatives a la preparació i a la realització d’un vol.

2. Els programes d’entrenament i de verificació han de ser:

a) Per a la tripulació de vol
b) Per a la tripulació de cabina de passatgers


3. Per al personal d’operacions afectat, incloent-hi els membres de la tripulació:

a) Tots els elements pertinents en transport aeri de mercaderies perilloses
b) Tots els elements pertinents en seguretat


4. Per al personal d’operacions que no siguin els membres de la tripulació (despatxador, personal de serveis de terra i altres). Tota la resta d’elements pertinents que tinguin relació amb les seves funcions.

5. Procediments

a) Procediments d’entrenament i verificació
b) Procediments aplicables en el cas que el personal no aconsegueixi o mantingui els estàndards requerits
c) Procediments per assegurar situacions anormals o d’emergència que exigeixin l’aplicació d’una part o la totalitat dels procediments anormals o d’emergència i la simulació de IMC per mitjans artificials, no se simulen durant vols comercials de transport aeri


6. Descripció de la documentació que s’arxivarà i els períodes d’arxiu.

Annex 2
estructura del manual de manteniment

Article únic

a) Introducció. Activitats
1. Procediment de distribució i revisió del Manual
2. Regulació aplicable
3. Estructura d’organització, definició de funcions i responsabilitat

b) Identificació i ús de les aeronaus
1. Procediment per al manteniment del pes i centre de gravetat dins dels límits aprovats
2. Modificacions previstes a les aeronaus per adequar-les a les seves pràctiques d’operació

c) Programes de manteniment
1. Les inspeccions de prevol
2. La correcció a un estàndard aprovat de qualsevol defecte o dany que afecti l’operació segura, tenint en compte la MEL i la llista de desviació de la configuració, si existeix pel tipus d’aeronau
3. El compliment de tot el manteniment d’acord amb el programa de manteniment de l’aeronau aprovat a l’operador
4. L’anàlisi de l’eficàcia del programa de manteniment de l’aeronau aprovat a l’operador
5. El compliment de qualsevol directiva operacional, directiva d’aeronavegabilitat i qualsevol altre requisit per a l’aeronavegabilitat continuada que l’AAA hagi fet obligatori
6. La complimentació de modificacions d’acord amb un estàndard aprovat i, per a modificacions no obligatòries, l’establiment d’una política d’incorporació

d) Relació de tasques de manteniment que durà a terme l’empresa i les que seran contractades a tercers


Contractes o acords amb tercers per a la realització de part o tot el manteniment i el control de les aeronaus.

Annex 3 
Sigles


AAA: Autoritat Aeronàutica Andorrana
ACAS: Sistema anticolisió d’abord
AFM: Manual de vol de l’avió
AOC: Certificat operador aeri
APU: Unitat auxiliar de potència
ATC: Control de trànsit aeri
ATS: Servei de trànsit aeri
AWO: Operacions tot temps
CAT II/III: Categoria II / III
CDL: Llista de desviació de la configuració
EASA: European Aviation Safety Agency
ETOPS: Vols de grans distancies amb avions bimotors
IFR: Regles de vol per instrumentació
IMC: Condicions meteorològiques de vol per instrumentació
JAA: Joint Aviation Authorities
JAR: Joint Aviation Regulation
LNAA: Llei de navegació aèria d’Andorra
MEL: Llista d’equip mínim
MNPS: Especificacions de performance mínima de navegació
OACI: Organització Internacional d’Aviació Civil
RNAV: Navegació d’àrea
RNP: Performance de navegació requerida
RVSM: Separació vertical mínima reduïda
TCAS: Sistema de alerta de trànsit i anticolisió
VFR: Regles de vol visual

Inclou modificacions de:

  • No hi ha resultats per a la cerca.
  • No hi ha resultats per a la cerca.
Derogat per:

  • No hi ha resultats per a la cerca.


Portal Jurídic del Principat d’Andorra