Carregant...
 

Decret 221/2024, del 29-5-2024, d’aprovació del Reglament de la Creu dels Set Braços.Exposició de motius

La Llei 12/2022, de 12 de maig, de protocol i cerimonial regula les bases del sistema d’honors andorrà i crea la distinció de la Creu dels Set Braços dins de l’esmentat sistema com la condecoració de més alt rang del Principat d’Andorra.

La Creu dels Set Braços pren el nom de la creu de terme gòtica homònima que es troba al camí ral que enllaça la parròquia de Canillo amb Meritxell, i que fou erigida el 1477.

La condecoració, creada ex novo, adopta una forma tradicional en la pràctica comparada per premiar els més alts mèrits i trajectòries en benefici d’Andorra. La seva consolidació com la més alta distinció de l’Estat permet alhora equilibrar, juntament amb l’Orde de Carlemany, els reconeixements basats en criteris més estrictes i rigorosos.

La Llei 12/2022, de 12 de maig, de protocol i cerimonial encomana el desplegament reglamentari dels estatuts de la Creu dels Set Braços.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra d’Afers Exteriors, el M.I. Govern, en la sessió del 29 de maig del 2024, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de la Creu dels Set Braços, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de la Creu dels Set Braços

Article 1. Objecte i criteris d’atorgament de la Creu dels Set Braços

1. La Creu dels Set Braços és la condecoració de més alt rang atorgada pel Principat d’Andorra.

2. Aquest reglament estableix els estatuts corresponents a la Creu dels Set Braços.

3. La Creu dels Set Braços és una distinció honorífica andorrana que reconeix les persones físiques (en vida o a títol pòstum), persones jurídiques, institucions o entitats nacionals o estrangeres que:

a) S’hagin distingit de manera extraordinària per la seva dedicació, constància, esperit d’iniciativa i treball, contribuint significativament al benefici del Principat d’Andorra;
b) S’hagin distingit en la promoció econòmica, social, divulgació científica, històrica o cultural, tant dins com fora del Principat d’Andorra;
c) Hagin realitzat fets de marcada transcendència.


4. El segell de la Creu dels Set Braços consisteix en l’escut d’Andorra en format circular, orlat pel Collar de la Creu dels Set Braços i timbrat amb la corona reial oberta, símbol del Principat. Al voltant de l’escut, la divisa nacional: VIRTVS VNITA FORTIOR, tancada per una sexifòlia representativa de la grandalla. Apareix a tots els títols d’atorgament en sec.
Article 2. Grau de la Creu dels Set Braços

1. La Creu dels Set braços és de grau únic en forma de Collar.

2. Quan l’atorgament recau en una persona jurídica que tingui reconegut l’ús de bandera, la condecoració consisteix en una Corbata d’Honor.

3. Quan l’atorgament recau en una persona jurídica que no tingui reconegut l’ús de bandera, o en una persona a títol pòstum, la condecoració consisteix en una Placa d’Honor.
Article 3. Consell de la Creu dels Set Braços

1. El Consell de la Creu dels Set Braços és l’òrgan decisori i de govern de la distinció de la Creu dels Set Braços, i compta amb els següents membres:

a) Els coprínceps, que el copresideixen;
b) El cap de Govern;
c) El síndic/a general;
d) Un ciutadà/ana andorrà/ana elegit pels quatre primers per un període de quatre anys, com a membre del Consell de la Creu dels Set Braços;
e) El ministre/a encarregat/ada dels afers exteriors, que assisteix com a secretari/ària del Consell de la Creu dels Set Braços, amb veu però sense vot.


2. Els càrrecs institucionals abans esmentats podran delegar les seves funcions com a membres del Consell de la Creu dels Set Braços en un representant.

3. El Consell de la Creu dels Set Braços està representat pel cap de Govern i pel síndic/a general, a qui correspon conjuntament:

a) Imposar les insígnies i lliurar els corresponents títols d’atorgament;
b) Signar conjuntament els títols corresponents a cada atorgament;
c) Convocar el Consell de la Creu dels Set Braços.


4. El Consell de la Creu dels Set Braços atorga, com a mínim una vegada cada dos anys, una distinció de la Creu dels Set Braços.

5. El Consell de la Creu dels Set Braços es reuneix de forma ordinària com a mínim una vegada cada dos anys, i de forma extraordinària per decisió conjunta del cap de Govern i del síndic/a general,, o a petició unànime per escrit dels membres del Consell, i té per objecte l’anàlisi i proposta de decisions, sobre l’atorgament de la Creu, en base a les propostes i als informes emesos per la Cancelleria Nacional que en són relatius.

6. El pressupost del Consell de la Creu dels Set Braços i de la seva activitat és a càrrec del Govern.
Article 4. Secretari/ària del Consell de la Creu dels Set Braços

El Secretari/ària del Consell de la Creu dels Set Braços és el ministre/a encarregat dels Afers Exteriors.

Té atribuïdes les funcions següents:

a) Comissionar el secretari/ària de la Cancelleria Nacional per rebre i valorar les propostes d’atorgament, elaborar els corresponents informes i elevar les propostes al Consell de la Creu dels Set Braços;
b) Coordinar, a través de la Cancelleria Nacional, l’organització dels actes d’atorgament de condecoracions i de l’expedició dels títols d’atorgament de la Creu dels Set Braços, així com gestionar l’inventari de les insígnies de la Creu dels Set Braços;
c) Informar el Consell de la Creu dels Set Braços dels atorgaments de condecoracions en els casos d’atorgaments en aplicació del principi de reciprocitat diplomàtica;
d) Contrasignar al revers els títols corresponents a cada atorgament;
e) Informar per escrit, a través de la Cancelleria Nacional, de les propostes d’atorgament.

Article 5. Procediments per a l’atorgament de la Creu dels Set Braços

1. Les propostes d’atorgament de la Creu dels Set Braços són rebudes i tramitades per la Cancelleria Nacional.

2. S’estableixen dos vies per tramitar les propostes d’atorgament de la Creu dels Set Braços: la via directa i la via interna.

3. Les propostes d’atorgament realitzades pel cap de Govern i pel síndic/a general conjuntament segueixen la via directa.

Quan la Cancelleria Nacional rep les propostes per la via directa, s’instrueix un expedient d’atorgament que precisa els mèrits que acrediten l’atorgament, així com les dades següents de la persona proposada:

a) Nom i cognoms de la persona proposada;
b) Nacionalitat;
c) Lloc i data de naixement;
d) Residència habitual, domicili o adreça de localització;
e) Telèfon i correu electrònic;
f) Professió i lloc de treball;
g) Relació de llocs de treball previs a la data d’instrucció;
h) Condecoracions que posseeix, si escau;
i) Exposició dels mèrits o circumstàncies que fonamenten la proposta.


La Cancelleria Nacional informa el Consell de la Creu dels Set Braços del nom de les persones proposades per la via directa prèvia convocatòria de sessió, ordinària o extraordinària, així com de la proposta d’atorgament de la Creu dels Set Braços en aplicació del principi de reciprocitat diplomàtica.

4. Poden presentar iniciatives per a l’atorgament de la Creu dels Set Braços per la via interna les persones i institucions següents:

a) Els membres del Consell de la Creu dels Set Braços amb veu i vot;
b) El president/a del Consell Superior de la Justícia;
c) El president/a del Tribunal Constitucional;
d) La Cancelleria Nacional.


5. Quan la Cancelleria Nacional rep propostes d’atorgament de la Creu dels Set Braços per la via prevista a l’apartat 4, instrueix un expedient d’atorgament per a cada proposta.

6. A l’expedient d’atorgament han de quedar degudament acreditats els mèrits o accions que d’acord amb l’article 1 justifiquen l’atorgament de la Creu dels Set Braços, i ha d’anar acompanyat de l’informe de la Cancelleria Nacional en relació amb la proposta, i les dades següents de la persona proposada:

a) Nom i cognoms;
b) Nacionalitat;
c) Lloc i data de naixement;
d) Residència habitual, domicili o adreça de localització;
e) Telèfon i correu electrònic;
f) Professió i lloc de treball;
g) Relació de llocs de treball previs a la data d’instrucció;
h) Condecoracions que posseeix, si escau;
i) Exposició dels mèrits o circumstàncies que fonamenten la proposta.


7. L’informe de la Cancelleria Nacional es basa en la informació rebuda sobre la persona proposada i s’hi han de detallar els mèrits que hi concorren. La Cancelleria Nacional esta facultada per instar a qui correspongui l’aportació de tota documentació addicional necessària per la valoració dels mèrits que determinin l’atorgament o no de la distinció.

8. El secretari/ària de la Creu dels Set Braços elabora una llista amb la relació de persones proposades per un atorgament i la presenta al Consell de la Creu dels Set Braços, en sessió ordinària, o extraordinària segons correspongui.
Article 6. Decisió d’atorgament de la Creu dels Set Braços

1. El Consell de la Creu dels Set Braços delibera i decideix sobre les propostes d’atorgament presentades i els motius pels quals s’han formulat.

2. El Consell de la Creu dels Set Braços, pot acordar l’atorgament de la Creu dels Set Braços, suspendre la proposta d’atorgament o bé sol·licitar a la Cancelleria Nacional, a través del secretari/ària, el seu arxiu o ampliació de la informació inclosa a l’expedient.

3. Un cop aprovat l’atorgament de la distinció, el secretari/ària del Consell de la Creu dels Set Braços, per mitjà de la Cancelleria Nacional, comunica a cada persona concernida, la proposta d’atorgament per escrit i de forma confidencial per mitjà d’una carta.

4. Si la persona concernida accepta l’atorgament, la Cancelleria Nacional n’expedeix el títol d’atorgament corresponent en tres còpies originals degudament signades a l’anvers i numerades al revers, i la convoca a l’acte d’atorgament.

5. L’atorgament de la Creu dels Set Braços es publica en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra en forma de decret indicant els mèrits i les circumstàncies de la persona condecorada.

6. Si la persona concernida no accepta l’atorgament, l’expedient d’atorgament s’arxiva als arxius de la Cancelleria Nacional, a l’apartat corresponent a la Creu dels Set Braços.

7. Si el Consell de la Creu dels Set Braços valora que els mèrits i accions acreditats no justifiquen l’atorgament de la Creu dels Set Braços, pot decidir de suspendre una proposta d’atorgament, establint un període de temps de suspensió, que no pot ser superior a 3 anys. Durant aquest període, la Cancelleria Nacional pot sotmetre novament al Consell de la Creu dels Set Braços la proposta d’atorgament si incorren nous mèrits que fonamentin l’atorgament.

8. Un cop resolts, els expedients d’atorgament són conservats als arxius de la Cancelleria Nacional, a l’apartat corresponent a la Creu dels Set Braços.
Article 7. Restricció dels atorgaments de la Creu dels Set Braços

1. A fi de donar prestigi als atorgaments de la Creu dels Set Braços, de manera que l’atorgament sigui fruit de la distinció per part del Principat d’Andorra d’una o diverses accions meritòries, el secretari/ària del Consell de la Creu dels Set Braços vetlla per a que cada atorgament estigui degudament justificat.

2. El nombre d’atorgaments no pòstums a nacionals andorrans queda limitat, anyalment, a tres persones, sense perjudici dels atorgaments automàtics als coprínceps/coprinceses, als excaps de Govern i als exsíndics/exsíndiques generals.

3. Els atorgaments a persones físiques o persones jurídiques, institucions o entitats estrangeres no tenen restricció anual d’atorgaments.
Article 8. Acte d’atorgament de la Creu dels Set Braços

1.El Consell de la Creu dels Set Braços convoca, com a mínim una vegada cada dos anys, un acte d’atorgament de la Creu dels Set Braços organitzat per la Cancelleria Nacional.

2. En el decurs de l’acte oficial es lliura el títol acreditatiu, acompanyat del medalló i les insígnies denominades miniatures, quedant a voluntat del Consell de la Creu dels Set Braços establir si correspon també lliurar el Collar. Aquesta condició no aplica a la Corbata d’Honor, que es lliura físicament.

3. El lliurament del títol i, si s’escau, del Collar a persones estrangeres es produeix, preferentment, als actes d’atorgament organitzats al Principat d’Andorra, i de manera excepcional, a les missions diplomàtiques del Principat d’Andorra a l’estranger. En aquests casos, el Consell de la Creu dels Set Braços pot delegar en el cap de la missió diplomàtica el lliurament de les insígnies i del títol d’atorgament.
Article 9. Descripció de les insígnies

1. Collar

El Collar de la Creu dels Set Braços està composat per una doble cadena, de 800 mm de llargada, que conté setze baules, de 35 mm per 35 mm, de les quals vuit tenen forma quadrada amb el centre circular, en or, al centre del qual llueix la Creu dels Set Braços – quatre en anvers i quatre en revers- en argent i als extrems de les quals llueix una flor de grandalla. Les vuit restants, en or, representen un motiu vegetal representat als frescos del vestíbul de Casa de la Vall. Tanca la cadena una baula d’argent, de 60 mm x 35 mm, amb la forma d’un dels panys de l’Armari de les Set Claus.

Al front, inicia la cadena un Escut d’Andorra, coronat, en or i de 45 mm d’ample, amb aureola de disseny simple i estil barroc. De l’Escut es sosté per mitjà d’una grandalla en sexifòlia d’argent amb base ornada, de 20 mm per 20 mm, el medalló, en or i forma ovalada, de 60 mm per 45 mm, amb extrems estil rocalla, al centre del qual llueix la Creu dels Set Braços amb peu, en argent envellit. Orlen el medalló les lletres d’or VIRTVS VNITA FORTIOR, tancades per una sexifòlia.

El medalló de la Creu dels Set Braços pot lluir-se en ocasions menys solemnes al voltant del coll pels cavallers de la Creu dels Set Braços, mitjançant una cinta de moiré de seda groc de crom de 30 mm d’ample. Les dames de la Creu dels Set Braços poden lluir-lo mitjançant un llaç complert, també en groc de crom.

El conjunt ve acompanyat d’una miniatura de 18 mm per 30 mm reproduint el medalló i la seva suspensió de grandalla en sexifòlia amb base ornada, penjant d’una cinta en groc de crom de 12 mm d’ample. S’acompanya d’una roseta tipus pin de solapa de 10 mm, al centre de la qual hi ha una representació de l’anvers de la Creu dels Set Braços i un passador de diari, en cinta groc de crom de 30 mm, al centre del qual hi ha la mateixa roseta.

2. Corbata d’Honor

Consisteix en una banda groc de crom, de 100 mm d’ample i 155 cm de llargada, lligada per un llaç a l’extrem superior i per serrells de fil d’or a l’inferior, en la qual hi ha brodat en fil d’or i argent el medalló de la Creu dels Set Braços, amb la seva suspensió de grandalla en sexifòlia ornada, de 80 mm (inclosa la suspensió) per 45 mm.

3. Placa d’Honor

Consisteix en una placa platejada sobre base de fusta, de 355 mm per 250 mm, a la part superior de la qual figura el medalló de la Creu dels Set Braços, amb la seva suspensió de grandalla en sexifòlia ornada, de 80 mm (inclosa la suspensió) per 45 mm, a sota del qual consta el nom de la persona receptora i la data d’atorgament.
Article 10. Drets i deures

1. Les persones condecorades amb la Creu dels Set Braços tenen dret a lluir-ne les insígnies corresponents, d’acord amb les normes socials i protocol·làries establertes.

2. Les persones condecorades amb la Creu dels Set Braços tenen els deures següents:

a) Defensar el prestigi del Principat d’Andorra en qualsevol circumstància.
b) Portar una conducta exemplar i honorable, pública o privada, que contribueixi al prestigi d’Andorra i dels distingits amb la Creu dels Set Braços.
c) No perjudicar els interessos del Principat d’Andorra en cap circumstància.


3. Les persones condecorades no poden lluir les insígnies de la Creu dels Set Braços sense haver obtingut el corresponent títol d’atorgament, que s’entrega, de manera general, a l’acte d’atorgament.
Article 11. Devolució de les insígnies

1. Els familiars o hereus de les persones difuntes condecorades amb la Creu dels Set Braços a qui se’ls hagi fet entrega del Collar, han de retornar-lo a la Cancelleria Nacional en un termini de fins als tres mesos posteriors a l’òbit. Poden conservar-ne el medalló i la resta d’insígnies.

2. El Consell de la Creu dels Set Braços pot eximir de les condicions de devolució en casos excepcionals.
Article 12. Revocació de la Creu dels Set Braços

1. La Creu dels Set Braços pot ser revocada pel Consell de la Creu dels Set Braços quan existeixin fets provats i motivats sobre la conducta poc honorable, pública o privada, de la persona distingida.

2. El Consell de la Creu dels Set Braços, d’ofici o mitjançant sol·licitud de qualsevol dels seus membres o de la Cancelleria Nacional, valora les propostes de revocació i la decisió final es comunica al M.I Govern.

3. La revocació de la Creu dels Set Braços es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra en forma de Decret.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 29 de maig del 2024

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Inclou modificacions de:

  • No hi ha resultats per a la cerca.
  • No hi ha resultats per a la cerca.
Derogat per:

  • No hi ha resultats per a la cerca.


Portal Jurídic del Principat d’Andorra