Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’AndorraExposició de motius

L’Auditori Nacional d’Andorra, que depèn del Ministeri de Cultura i és gestionat per la Unitat d’Acció Cultural (en endavant, l’Auditori), és un espai de referència dins el món musical andorrà que compta amb més de 20 anys d’història.

L’any 2001, el Govern va aprovar un Reglament d’ús que ha estat vigent fins a l’actualitat; posteriorment, durant els anys 2002 i 2003, s’hi van realitzar unes obres de millora d’infraestructures i de dotació de nous equipaments tècnics que han comportat un augment considerable de la demanda d’utilització.

Amb el pas dels anys, el Reglament aprovat ha esdevingut incomplet per a la bona conservació d’un recinte tan emblemàtic. Tot i que és voluntat del Ministeri de Cultura posar l’Auditori Nacional a la disposició del màxim nombre d’organismes, entitats i persones perquè continuï sent un espai viu, proper i accessible, els elevats costos de manteniment que ocasionen les repetides cessions han propiciat que el Ministeri de Cultura consideri necessari revisar-ne les condicions d’utilització i actualitzar-ne les tarifes de lloguer per tal que els usuaris continuïn gaudint d’un servei de qualitat, i la gestió de l’Auditori sigui sostenible i respongui millor a les necessitats i les demandes d’utilització.

Per aquest motiu, a proposta del ministre de Cultura, el Govern, en la sessió del dia 4 de juliol del 2012, aprova el següent

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra

Article 1
Objectiu de l’Auditori
L’Auditori Nacional d’Andorra és un espai cultural que depèn del Govern i té com a objectiu principal oferir a la població andorrana la dinamització de la vida cultural i ser un centre de promoció de la música. És també la seu de l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra i de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra.

L’audició musical és la part essencial de la seva utilització, tot i que s’hi poden desenvolupar altres tipus d’actes relacionats amb l’àmbit cultural o social.
Article 2
Espais i serveis
L’Auditori té una capacitat per a 490 persones i disposa dels espais següents: taquilla, recepció, guarda-roba, sala d’audicions, sala d’actes polivalent, camerinos, lavabos, sala de reunions.
Article 3
Horari
L’horari d’obertura i tancament es fixa per a cada acte d’acord amb l’organitzador.
Article 4
Normes generals
Són considerats actes amb prioritat els que emanen directament del Ministeri de Cultura. Pel que fa a la resta, s’estableix un ordre de preferència en funció de l’organitzador i de l’interès cultural o social de l’acte.
Article 5
Preferència d’utilització
Per millorar la gestió a l’hora d’utilitzar l’Auditori Nacional, s’estableix l’ordre de preferència següent:

Activitats organitzades per l’Auditori Nacional d’Andorra (Ministeri de Cultura)
Activitats organitzades per altres ministeris (excepte els centres d’ensenyament)
Activitats organitzades pels comuns
Activitats organitzades per altres entitats públiques
Activitats organitzades per associacions o fundacions culturals
Activitats organitzades per persones físiques o jurídiques
Activitats organitzades pels centres d’ensenyament


Aquest ordre de preferència s’aplica només en cas que dos entitats sollicitin la mateixa data per dur a terme un acte.
Article 6
Formalització de sol·licituds
La demanda d’ús s’ha de formalitzar al Servei de Tràmits del Govern o dels comuns, on es pot recollir el formulari de sol·licitud d’utilització de l’Auditori Nacional (també està disponible a la web www.tramits.ad), un mínim de 60 dies, a comptar de la data d’entrada al Servei de Tràmits, abans del dia sol·licitat per a l’activitat.

Les sol·licituds es responen en un termini no superior a una setmana i s’han de recollir al mateix Servei de Tràmits que s’ha registrat.

L’Auditori es reserva el dret de denegar les sol·licituds que no especifiquin el contingut de l’activitat que es vol dur a terme, que l’activitat que s’hi vulgui fer no sigui compatible amb l’espai, que no s’hagi fet en els terminis establerts o bé que presentin algun altre defecte.
Article 7
Preus públics
Una vegada es comuniqui la resolució de la sol·licitud d’utilització de l’Auditori Nacional, la persona sol·licitant ha d’abonar l’import del lloguer de l’Auditori amb un mínim de trenta dies d’antelació al desenvolupament de l’acte. Si el pagament i la garantia no es fan efectius dins d’aquest termini, la resolució de la sol·licitud d’ús de l’Auditori queda sense efecte.

S’estableixen diverses tarifes en funció del dia escollit i del temps d’ocupació de l’espai. Aquestes tarifes s’actualitzen cada any.

Laborable
Cap de setmana
Festiu
Lloguer per dia (de 9 a 1 h) T37 (483,44 €) T43 (724,63 €) T46 (1.000 €)
Lloguer mig dia / matí (de 9 a 14 h) T26 (144,71 €) T31 (246,55 €) T38 (523,11€)
Lloguer mig dia / tarda (de 15 a 20 h) T31 (246,55€) T34 (362,32 €) T41 (644,23€)
Lloguer mig dia / nit (de 20 a 1 h) T33 (320,51€) T38 (523,11 €) T43 (724,63€)
Preu hora extra T15 (56,82 €) T17 (72,90 €) T21 (105,05 €)
Tarifa gratuïta 0 € 0 € 0 €

Les tarifes de lloguer inclouen la utilització de la sala i els espais annexos, l’ús de la maquinària, les instal·lacions i els equipaments de què disposa actualment, el personal de la Unitat d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura, el consum elèctric i de carburant, l’aigua mineral, les tovalloles, la utilització del servei de venda informatitzada d’entrades, la taquilla de l’Auditori, la gestió i el control del serveis de contractació obligatoris.

Els serveis de contractació obligatoris queden exclosos de la tarifes de lloguer, i són a càrrec de l’organitzador. Els serveis de contractació obligatori (personal de sala, taquiller, tècnics, neteja, personal auxiliar) poden variar i adaptar-se en funció de les necessitats de cada acte.
Article 8
Garanties
Per a la utilització de l’Auditori Nacional d’Andorra, la persona que organitza l’activitat ha de dipositar una garantia destinada a cobrir els possibles danys o desperfectes ocasionats per un mal ús dels equips o les instal·lacions.

Es fixen tres tipus de garanties en funció de l’activitat que s’hi ha de desenvolupar:

· Actes de petit format organitzats per persones físiques o entitats jurídiques amb residencia al Principat: 300 €.
· Actes de mitjà i gran format organitzats per persones físiques o entitats jurídiques amb residencia al Principat: 1.000 €.
· Actes de petit format organitzats per persones físiques o entitats jurídiques sense residencia al Principat: 1.000 €.
· Actes de mitjà i gran format organitzats per persones físiques o entitats jurídiques sense residencia al Principat: 2.000 €.


La garantia s’ha de dipositar mínim 30 dies abans de la data acordada per a la realització de l’acte per mitjà d’un aval bancari. En cas contrari, la Sol·licitud d’utilització de l’Auditori quedarà sense efecte.

La garantia es retorna un cop s’ha comprovat que no hi ha hagut danys ni desperfectes imputables a l’organitzador. En el supòsit que es produeixin danys o desperfectes a causa de la utilització inadequada de les instal·lacions o els equips, el personal dependent de l’Auditori n’avalua els danys i es dedueix de la garantia, si és suficient. Si no ho és, s’exigeix la diferència fins al valor total de la indemnització.

En el supòsit de l’incompliment injustificat dels horaris acordats per a la realització dels assaigs o el muntatge, s’aplicarà un recàrrec sobre la base del preu per hora d’utilització de l’Auditori que es deduirà de la garantia.
Article 9
Reduccions
En funció de la natura de l’acte o de l’entitat organitzadora s’aplica el barem següent:

Activitats gratuïtes organitzades pels comuns, 25% de reducció.
Activitats gratuïtes organitzades per altres entitats públiques, 25% de reducció.
Activitats organitzades per associacions o fundacions culturals, 50% de reducció.
Activitats organitzades per persones físiques o jurídiques, tarifa plena.
Activitats organitzades pels centres d’ensenyament, 50% de reducció.
Activitats organitzades pel ministeri titular de l’Auditori Nacional d’Andorra, 100 % de reducció.
Actes en què la recaptació es destini íntegrament a causes benèfiques, 100 % de reducció.


Les reduccions s’apliquen sobre el preu públic corresponent.
Article 10
Exempcions
Excepcionalment, i després d’avaluar la demanda, l’Auditori pot cedir gratuïtament les instal·lacions o aplicar una reducció del preu de lloguer. En aquest supòsit, l’organitzador ha d’adjuntar en el moment de formalitzar la sol·licitud d’utilització de l’Auditori, una carta exposant i justificant els motius de la demanda.
Article 11
Temporització
Les autoritzacions d’utilització de l’Auditori són exclusivament per dur a terme l’activitat per a la qual s’atorguen, i expiren quan es compleix el termini establert. Qualsevol canvi o modificació dels horaris o dels dies acordats s’ha de comunicar per carta a la Unitat d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura, que resol si aquesta modificació és possible o no. El Govern té en tot moment la facultat d’anul·lar el permís sol·licitat.
Article 12
Conservació dels béns
Un cop s’ha extingit l’autorització d’ús, l’organitzador ha de deixar lliure la instal·lació i ha de retornar els béns, tan mobles com immobles, en el mateix estat de conservació i funcionament en què els ha rebut.

L’organitzador es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els béns, i es fa responsable dels danys i dels perjudicis ocasionats i de les despeses que se’n puguin derivar.
Article 13
Publicitat
En cas que el Govern a través del Ministeri de Cultura col·labori amb l’organitzador, aquest últim ha de fer constar o mencionar en tots els suports o mitjans emprats per a la difusió de l’acte, el logotip del Govern d’Andorra i de l’Auditori Nacional d’Andorra com a col·laboradors.

Si l’organitzador utilitza o reprodueix imatges de l’Auditori en qualsevol format conegut, ja sigui amb finalitat de lucre o sense, ha de disposar de l’autorització pertinent, a més de fer constar el nom de l’espai i els logotips del Govern d’Andorra i de l’Auditori Nacional d’Andorra.

L’organitzador es compromet a lliurar a l’Auditori un original de tot el material emprat per a la difusió i la promoció de l’acte (cartells, programes, invitacions, llibrets, etc.), independentment de si el Ministeri o l’Auditori hi col·laboren o no hi col·laboren.
Article 14
Condicions especials
L’organitzador es compromet a no alterar l’ordre, a respectar les persones i les coses i a fer cas dels advertiments relatius als sorolls i a altres disposicions que el personal de la Unitat d’Acció Cultural del Ministeri de Cultura faci en cada cas. També ha de respectar sempre les decisions que prengui el personal de l’Auditori pel que fa a les pautes de comportament que s’han de seguir. A l’Annex I d’aquest Reglament s’especifiquen les normes d’ús de l’Auditori.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament d’ús de l’Auditori Nacional d’Andorra, de 10 de gener del 2001.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 4 de juliol del 2012

Antoni Martí Petit
Cap de GovernPortal Jurídic del Principat d’Andorra